Przetargi.pl
Kompleksowa realizacja inwestycji w formule - zaprojektuj-wybuduj – polegającej na rozbudowie budynku głównego szpitala o 2-kondygnacyjny budynek wraz z 1-kondygnacyjnym łącznikiem w ramach projektu pn: „Poprawa efektywności działania i skuteczności udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę i doposażenie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.”

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63900 Rawicz, ul. Gen. Grota Roweckiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (065) 546 70 64 , fax. (065) 546 70 64
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
  ul. Gen. Grota Roweckiego 6
  63900 Rawicz, woj. wielkopolskie
  tel. (065) 546 70 64, fax. (065) 546 70 64
  REGON: 30090413000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrawicz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa realizacja inwestycji w formule - zaprojektuj-wybuduj – polegającej na rozbudowie budynku głównego szpitala o 2-kondygnacyjny budynek wraz z 1-kondygnacyjnym łącznikiem w ramach projektu pn: „Poprawa efektywności działania i skuteczności udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę i doposażenie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj – wybuduj” polegającej na rozbudowie budynku głównego szpitala o 2-kondygnacyjny budynek wraz z 1-kondygnacyjnym łącznikiem w ramach projektu pn: „Poprawa efektywności działania i skuteczności udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę i doposażenie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.” Przedmiot zamówienia obejmuje realizację I etapu opisanego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej „PFU”) tj: zaprojektowanie i wybudowanie nowego skrzydła szpitala z budynkiem łącznika. Powierzchnia zabudowy nowoprojektowanych obiektów: - nowe skrzydło szpitala: 1056,3m2, wysokość 1-kondygnacja podziemna, 1 kondygnacja nadziemna; - budynek łącznika: 437,2m2, wysokość 1 kondygnacja nadziemna. Wykonawca Zobowiązany jest w ramach niniejszego zamówienia w szczególności do: a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w PFU wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji, dalej zwanej „Dokumentacją projektową” wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, opinii, warunków, uzgodnień jak również innych dokumentów niezbędnych do dokonania skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę;, b) wykonania z należytą starannością robót budowlanych dalej zwanych „Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowień zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach, mających związek z procesem budowlanym dla realizowanych robót wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji projektowej oraz zakończonych uzyskaniem ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą, którą stanowi wypełniony formularz "Oferta" (Formularz 2.1) oraz wypełniona Tabela elementów zryczałtowanych (Formularz 2.2) powinny być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW; 2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; 5) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach