Przetargi.pl
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2021-04-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 00051578000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja wraz z likwidacją niskiej emisji budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Katowicach. Zamówienie podzielone jest na dwie części: Część 1 obejmuje termomodernizację wraz z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gliwickiej 190 w Katowicach. Prace obejmować będą w szczególności: 1) ocieplenie budynku (ścian piwnic, ścian nadziemia, ścian poddasza od strony klatki schodowej, stropu nad piwnicami, stropu nad ostatnia kondygnacją, stropu nad klatka schodową); 2) wymianę okien w złym stanie technicznym na okna PCV z nawiewnikami (okna piwnic, część okien w mieszkaniach); 3) wymianę drzwi zewnętrznych: 2 szt.; 4) demontaż elementów związanych z remontem elewacji tj: parapetów, obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej; anten satelitarnych; 5) montaż parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich ścian zewnętrznych z blachy ocynkowanej, powlekanej; 6) likwidację pieców węglowych; 7) przebudowę pomieszczenia technicznego - wydzielenie pomieszczenia na rozdzielacze; 8) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic; 9) roboty murarsko – tynkarskie, malarskie po wymianie stolarki otworowej (ościeża, sufity, ściany), po demontażu pieców węglowych, po pracach instalacyjnych; 10) montaż parapetów wewnętrznych z PCV; 11) remont klatki schodowej; 12) remont ganków piwnicznych; 13) remont dachu; 14) dobudowę i uporządkowanie przewodów kominowych; 15) budowę instalacji c.o.; 16) rozbiórkę i odłączenie pieców pokojowych kaflowych, trzonów kuchennych wraz z rozbiórką istniejących fundamentów po piecach kaflowych, odłączenie pieców żeliwnych, zamurowanie przewodów dymowych po zlikwidowanych piecach; 17) przebudowę i wymiana instalacji wod.-kan.; 18) przebudowę i adaptacja instalacji gazowej; 19) roboty dotyczące elementów zagospodarowania terenu; 20) wymianę WLZ-ów; 21) wymianę instalacji oświetlenia na klatce schodowej; 22) zabudowę cyfrowej instalacji domofonowej; 23) zabudowę instalacji oświetlenia awaryjnego; 24) wymianę instalacji odgromowej; 25) wykonanie instalacji RTV; 26) instalacje rurarzu teletechnicznego,; 27) roboty towarzyszące; 28) promocje projektu - montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej; 29) wykonanie audytu ex-post; 30) badanie termowizyjne i szczelności budynku; 31) nadzór ornitologiczny i realizacje postanowień opinii ornitologiczno-chiropterologicznej. Wyżej wymienione roboty będą wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej wraz ze STWiORB zatwierdzonej decyzją (pozwoleniem) RBDEC – 0580/2020, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz przedmiary robót stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ. Część 2 obejmuje termomodernizację wraz z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gliwickiej 194 w Katowicach. Prace obejmować będą w szczególności: 1) rozbiórkę przybudówki, 2) wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, 3) docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, 4) docieplenie stropu nad klatką schodową, 5) docieplenie ścian poddasza pomiędzy poddaszem a klatką schodową, 6) docieplenie stropu nad piwnicami, 7) uporządkowanie przewodów kominowych wraz z ich dobudową i przebudową, 8) wydzielenie wraz z przebudową pomieszczeń na parterze nowo urządzanego węzła cieplnego, 9) remont piwnic, 10) remont elewacji, 11) remont dachu, 12) remont klatki schodowej, 13) remont i przebudowa 2 mieszkań, 14) budowę instalacji c.o., 15) rozbiórkę i odłączenie pieców pokojowych kaflowych, trzonów kuchennych wraz z rozbiórką istniejących fundamentów po piecach kaflowych, odłączenie pieców żeliwnych, zamurowanie przewodów dymowych po zlikwidowanych piecach, 16) przebudowę i wymiana instalacji wod.-kan., 17) przebudowę i adaptacja instalacji gazowej, 18) wymianę części okien oraz drzwi zewnętrznych, 19) roboty budowlane w lokalach mieszkalnych, 20) roboty dotyczące urządzenia zagospodarowania terenu, 21) wykonanie lub wymiana przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 22) wymianę WLZ-ów, 23) zabudowę jednej zbiorczej tablicy elektrycznej, 24) wymianę instalacji oświetlenia na klatce schodowej, 25) zabudowę cyfrowej instalacji domofonowej, 26) zabudowę instalacji oświetlenia awaryjnego, 27) wymianę instalacji odgromowej, 28) wykonanie instalacji RTV, 29) instalacja rurarzu teletechnicznego, 30) roboty towarzyszące, 31) promocje projektu - montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej, 32) wykonanie audytu ex-post, 33) badanie termowizyjne i szczelności budynku, 34) nadzór ornitologiczny i realizacje postanowień opinii ornitologiczno-chiropterologicznej. Wyżej wymienione roboty będą wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej wraz ze STWiORB zatwierdzonej decyzjami (pozwoleniem) RBDEC – 0750/2020 i RBDEC-0445/2020, stanowiącymi załącznik nr 7 do SIWZ oraz przedmiary robót stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Uwaga: Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia do Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy, dla danej części, opracowanego w kwartalnych interwałach czasowych, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do wzoru umowy, w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy oraz uzgodnienia przedmiotowego harmonogramu z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. 3. Wszelkie obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla danej części, sposób rozliczania zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dla każdej części: Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności określone w dokumentacji (projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi oraz STWiORB) oraz przedmiarach robót bezpośrednio związane z wykonywaniem, w szczególności, następujących czynności: wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów, remont elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian fundamentowych, wymiana stolarki otworowej, wykonanie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, kanalizacji, wykonanie robót wykończeniowych (prace glazurnicze, malarskie, tynkarskie, montażowe itd.) wraz z pracami towarzyszącymi. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, sposób kontroli oraz sankcje zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Uwaga: Prace, w przypadku każdej części, będą prowadzone w zamieszkanych budynkach. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania na bieżąco czystości dróg komunikacyjnych, podwórka oraz innych pomieszczeń objętych robotami. 6. Parametry równoważności: 1) Jeżeli dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB lub przedmiary robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie „produktów” równoważnych lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 2) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej wraz ze STWiORB lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach