Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1, Przewodowej 116, 118, 120 oraz przepompowni ścieków

Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 04-894 Warszawa, ul. Szachowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 128 100 , fax. 225 128 625
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Szachowa 1
  04-894 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 128 100, fax. 225 128 625
  REGON: 13262900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.il-pib.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1, Przewodowej 116, 118, 120 oraz przepompowni ścieków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział i ubiegać się o udzielenie zamówienia Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – o udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który spełnia warunek dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, a w szczególności posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r., poz. 755 ze zm.);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w SIWZ, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Powyższe Oświadczenia stanowią wstępne informacje potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez wezwania Zamawiającego przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Dokumenty i oświadczenia składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r. poz. 1126). 6. Wykonawca musi zapewnić w formie oświadczenia składanego na formularzu oferty, iż ma zawartą/e lub ma promesy/ę zawarcia odpowiednich umów/y na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) dla obiektów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pkt III SIWZ z właściwymi/ym dla opisanych w pkt III SIWZ punktów odbioru operatorami/em (przedsiębiorstwem energetycznym), posiadającymi/ym koncesję w zakresie dystrybucji energii. 7.Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień SIWZ oraz według treści formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ i jego załączników.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach