Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. na terenie Gminy Poddębice

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 99-200 Poddębice, ul. Parzęczewska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 436 784 366 , fax. 436 784 366
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach sp. z o.o.
  ul. Parzęczewska
  99-200 Poddębice, woj. łódzkie
  tel. 436 784 366, fax. 436 784 366
  REGON: 73034081900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mpwik-poddebice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. na terenie Gminy Poddębice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usług dystrybucji do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. na terenie Gminy Poddębice. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów objętych przedmiotem zamówienia w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12 2024 r. wynosi 4 034 000 kWh Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12 2024 r. ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert. W żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości energii. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną i usługę dystrybucji odbywać się będą na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD, w okresach rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD. Wykonawca nie będący właścicielem sieci dystrybucyjnej przystępując do udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) w imieniu swoim lub firmy, że posiada aktualną, obowiązującą w terminie wykonania przedmiotu zamówienia, umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 503). Ponadto zamawiający wymaga aby dostarczana energia spełniała parametry jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 ze zm.) w szczególności określone rozdziale 10 pn. Parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji. Jednocześnie przedmiot zamówienia nie generuje kosztów cyklu życia produktu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada on: - aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; - aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej, obowiązującej w terminie wykonania przedmiotu zamówienia, umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) – załącznik nr 6 do SIWZ W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunków dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: E. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: E.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. E.2) Formularz cenowy -wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. E.3) Oświadczenie Wykonawcy aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiającego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. E.4) Oświadczenie Wykonawcy aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiającego o niepodleganiu wykluczeniu – wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. E.5) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy. E.6) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych – jeżeli dotyczy. E.7) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące umowy z OSD - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę- jeśli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach