Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynku położonego w Łodzi przy ul. Pogonowskiego 34.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 149
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 6324034 , fax. 0-42 6324130
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
  ul. Piotrkowska 149 149
  90-440 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 6324034, fax. 0-42 6324130
  REGON: 00434557500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uml.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynku położonego w Łodzi przy ul. Pogonowskiego 34.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, polegająca na świadczeniu usługi sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej do budynku położonego w Łodzi przy ul. Pogonowskiego 34, w którym mieści się jednostka organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz w oparciu o przepisy wykonawcze do tej ustawy (w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego), w Taryfie dla energii elektrycznej, oraz w Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemy Dystrybucyjnego zatwierdzonych przez Prezesa URE, w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) a także zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 4. Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne. Warunki przyłącza: 1) miejsce poboru : budynek położony w Łodzi przy ul. Pogonowskiego 34, 2) moc przyłączeniowa 35 kW, moc umowna 35 kW - dla licznika A 1350D nr. 1253748, 3) moc przyłączeniowa 8 kW, moc umowna 8 kW - dla licznika nr 4517558 model C 52, 4) grupa taryfowa - C 11, Prognozowane, szacunkowe zużycie energii w okresie 12 m-cy wynosi dla poz. 4 pkt. 2 - 48 000 kWh, dla poz. 4 pkt. 3 - 12 000 kWh i nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej oraz w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. W chwili obecnej Zamawiający pobiera energię elektryczną na podstawie umowy zawartej z PGE Obrót S.A. Oddział w Łodzi al. Kościuszki 103/105, 90-441 Łódź.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uml.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach