Przetargi.pl
Kampania reklamowa zewnętrzna do promocji cyfrowego katalogu zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie w ramach projektu „Bliżej Kultury”

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-062 Kraków, Al. 3-go Maja
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 43 35 621 , fax. 12 43 35 555
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Krakowie
  Al. 3-go Maja 1
  30-062 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 43 35 621, fax. 12 43 35 555
  REGON: 27596100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kampania reklamowa zewnętrzna do promocji cyfrowego katalogu zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie w ramach projektu „Bliżej Kultury”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kampania reklamowa zewnętrzna do promocji cyfrowego katalogu zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie w ramach projektu „Bliżej Kultury”. 2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni druk, ekspozycję wraz z montażem i demontażem: • plakatu wielkoformatowego na nośnikach typu billboard na terenie miasta Krakowa i Warszawy; • plakatu o formacie B-1 na terenie miasta Krakowa. 3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części (zadania), zgodnie z opisem w rozdziale IV SIWZ. 4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz Ofertowy (załącznik Nr 1 do SIWZ), 2) Wykaz lokalizacji nośników, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do SIWZ (w zakresie zadania nr 1 wykaz nośników dla billboardów, w zakresie zadania nr 2 wykaz nośników dla plakatów o formacie B-1) 3)oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ); 4) w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty uzasadnienie wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; 5) w przypadku podpisywania oferty przez osobę nieuprawnioną zgodnie z zapisami w dokumentach rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie – przykładowy wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Ponadto, Wykonawcy są zobligowani w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższy zapis ma zastosowanie w sytuacji, gdy do postępowania zostaną złożone co najmniej dwie oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach