Przetargi.pl
Kampania promocyjna Projektu pn. „Budowa Systemu „Parkuj i jedź” we Wrocławiu – Etap I

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia ogłasza przetarg

 • Adres: 50141 Wrocław, pl. Nowy Targ
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7779230, 7779231 , fax. 717 779 229
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
  pl. Nowy Targ 42377
  50141 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7779230, 7779231, fax. 717 779 229
  REGON: 109467000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kampania promocyjna Projektu pn. „Budowa Systemu „Parkuj i jedź” we Wrocławiu – Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja kampanii promocyjnej projektu pn. „Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I” (dalej Projekt) za pomocą efektywnych kanałów komunikacji zarówno w zakresie informowania społeczeństwa o finansowanym zaangażowaniu UE, jak i promowania efektów Projektu, która pozwoli na dotarcie do szerokiego grona odbiorców a w szczególności głównej grupy docelowej Projektu tj. użytkowników samochodów poruszających się po terenie Wrocławia. 2. W kampanii promocyjnej zostaną wykorzystane następujące środki promocji: 1) Spot filmowy, który będzie wyświetlany w jednej z sieci kin we Wrocławiu. Spot filmowy będzie również dostępny na Facebooku (zostanie wykupiony pakiet płatny, który umożliwia dotarcie z informacją o projekcie i linkiem do spotu do określonej grupy odbiorców. Spot będzie również wyświetlany w pojazdach komunikacji miejskiej. 2) Spot radiowy, który zostanie wyemitowany w trzech różnych rozgłośniach (dobranych do różnych grup wiekowych tak, aby objąć jak najszersze grono odbiorców). 3) Cykl artykułów sponsorowanych w prasie regionalnej. 4) Materiały reklamowe w formie mapy, które będą rozdawane kierowcom, na spotkaniu informacyjnym oraz zostaną umieszczone w różnych ogólnie dostępnych miejscach w różnych obiektach w różnych częściach Wrocławia. 3. Kampania promocyjna ma zachęcić ludzi do korzystania z transportu różnymi środkami transportu w ramach jednej podróży jak również ma sprawić, iż osiągnięte zostaną wskaźniki rezultatu (tj. ilość osób korzystających z obiektów Park & Ride) konieczne jest przede wszystkim poinformowanie ich o wybudowanych obiektach, ale również przekonanie do tego, że podróż środkami alternatywnymi do samochodu, jest bardziej ekologiczna, niejednokrotnie szybsza, że dzięki takiemu sposobowi podróżowania poprawia się jakość powietrza, a co za tym idzie jakość życia w Mieście. 4. Zamówienie jest w ramach Projektu „Budowa systemu „Parkuj i jedź” we Wrocławiu - Etap I, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Poddziałania nr 3.4.2 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (nr Projektu RPDS.03.04.02-02-0006/16) – umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 29.09.2017 r. 5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest uwzględnić obowiązki informacyjno-promocyjne zapisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. jak również zalecenia sformułowane w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 6. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Projektu Umowy) – Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz w Załączniku nr 3 do SIWZ – Projekt umowy. 7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Przedmiot główny: 79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych; Przedmiot uzupełniający: 79341000-6 Usługi reklamowe; 79800000-2 Usługi w zakresie publikowania i drukowania. 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców w ofercie. 9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w dziale VIII pkt 1 ppkt 1) SIWZ. 10. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę innym lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 11. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 13. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące warunki realizacji zamówienia, w zakresie zatrudniania pracowników przez Wykonawcę lub podwykonawcę: a) Zamawiający wymaga, aby czynności w zakresie druku materiałów promocyjnych, były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. b) Wykonawca jest zobowiązany do złożenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osoby/osób wykonującej/ych czynności, o których mowa w lit. a). c) Każdorazowo, w okresie realizacji przedmiotu umowy, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dowodów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w lit. a), w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym, niż 7 dni od wezwania. d) Zamawiający uprawniony będzie do żądania w określonym terminie złożenia wyjaśnień przez Wykonawcę, w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w lit. a). e) Nie przedłożenie dowodów potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w lit. a) lub wyjaśnień, w wyznaczonym terminie, skutkować będzie możliwością nałożenia na Wykonawcę kary umownej, w wysokości 200,00 zł, od każdej niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę osoby.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (http://bip.um.wroc.pl//przetargi) informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez dodatkowego wezwania - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wraz z ww. oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. UWAGA: W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty w ramach niniejszego postępowania złożenie ww. oświadczenia nie jest wymagane. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wraz z ww. oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty w ramach niniejszego postępowania złożenie ww. oświadczenia nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach