Przetargi.pl
Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana 8 budynków wspólnotowych, 2 budynków gminnych oraz 1 budynku prywatnego, w podziale na 11 części.

Zarząd Budynków Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-319 Kraków, Bolesława Czerwieńskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 166 222, , fax. 12 616 61 29
 • Data zamieszczenia: 2019-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Komunalnych
  Bolesława Czerwieńskiego 16
  31-319 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 166 222, , fax. 12 616 61 29
  REGON: 35076836500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbk-krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana 8 budynków wspólnotowych, 2 budynków gminnych oraz 1 budynku prywatnego, w podziale na 11 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 8 budynków wspólnotowych, 2 budynków gminnych oraz 1 budynku prywatnego, w podziale na 11 części. Dokumentacja techniczna będzie podstawą między innymi do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali, wyliczenia prawidłowych udziałów w części wspólnej nieruchomości, do wyliczenia podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, będzie służyć jako materiał (podkład) do modernizacji i remontów obiektu do celów projektowych. Dokumentacja techniczna będzie przekazana w szczególności Wspólnocie Mieszkaniowej budynku lub współwłaścicielom budynku. Ustalenie położenia pomieszczeń przynależnych (w szczególności piwnicy/piwnic) do lokali mieszkalnych, do których Wykonawca uzyskał dostęp i zinwentaryzowanie ich oraz uwzględnienie pozostałej powierzchni zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, w szczególności jako części wspólnych budynku lub lokali. Uzyskanie we właściwym organie architektonicznym, zgodnie z wymogami tego organu obowiązującymi w dniu składania wniosku, zaświadczeń o samodzielności lokali, do których Wykonawca uzyskał dostęp, mieszczących się w budynkach. Ryzyko przebiegu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zaświadczenia o samodzielności lokali spoczywa na Wykonawcy. Na żądanie organu architektonicznego, Wykonawca może zostać zobligowany do zaznaczenia granic nieruchomości gruntowych przebiegających przez lokal/budynek. Przebieg granic powinien zostać potwierdzony podpisem uprawnionego geodety wraz z przybiciem jego pieczęci imiennej Główny kod CPV 71.25.10.00-2 – Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Opis poszczególnych części zamówienia: Część 1 – os. Słoneczne 14 – budynek wspólnotowy (orientacyjna kubatura 33.279,00 m3) szacunkowa wartość zamówienia netto 17.997,98 zł; Część 2 – os. Kolorowe 19b (klatka I, II, III) – budynek wspólnotowy (orientacyjna kubatura 8.500,00 m3) szacunkowa wartość zamówienia netto 9.679,04 zł; Część 3 –os. Kolorowe 19b (klatka IV, V) – budynek wspólnotowy (orientacyjna kubatura 5.552,00 m3) szacunkowa wartość zamówienia netto 7.458,22 zł; Część 4 – os. Kolorowe 19 (klatka VI, VII) – budynek wspólnotowy (orientacyjna kubatura 5.552,00 m3) szacunkowa wartość zamówienia netto 7.458,22 zł; Część 5 – os. Szkolne 29 – budynek wspólnotowy (orientacyjna kubatura 4.285,00 m3) szacunkowa wartość zamówienia netto 7.052,22 zł; Część 6 – os. Szkolne 32 – budynek wspólnotowy (orientacyjna kubatura 10.095,00 m3) szacunkowa wartość zamówienia netto 10.846,29 zł; Część 7 – os. Wysokie 17 – budynek wspólnotowy (orientacyjna kubatura 10.856,00 m3) szacunkowa wartość zamówienia netto 10.846,29 zł; Część 8 – os. Wysokie 18 – budynek wspólnotowy (orientacyjna kubatura 10.856,00 m3) szacunkowa wartość zamówienia netto 10.846,29 zł; Część 9 – ul. Św. Katarzyny 5/ ul. Augustiańska 12 – budynek prywatny(orientacyjna kubatura 3.500,00 m3) szacunkowa wartość zamówienia netto 6.301,12 zł; Część 10 – ul. Spółdzielców 9 – budynek gminny (orientacyjna kubatura 794,00 m3) szacunkowa wartość zamówienia netto 3.790,01 zł; Część 11 – ul. Kobierzyńska 218a – budynek gminny (orientacyjna kubatura 745,00 m3) szacunkowa wartość zamówienia netto 3.627,61 zł; Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. rezygnacja wspólnoty mieszkaniowej z wykonania dokumentacji). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Opisy przedmiotu zamówienia –stanowiące załącznik Nr 8 do SIWZ oraz Wzory umów wraz z załącznikami – stanowiące Załącznik Nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71251000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca musi wnieść wadium na cały okres związania ofertą przed upływem terminu do składania ofert w wysokości: Część 1: 530,00 zł Część 2: 290,00 zł Część 3: 220,00 zł Część 4: 220,00 zł Część 5: 210,00 zł Część 6: 320,00 zł Część 7: 320,00 zł Część 8: 320,00 zł Część 9: 180,00 zł Część 10: 110,00 zł Część 11: 100,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, (tj. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Propozycję treści oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. 2.Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 7.7 SIWZ; 3.Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 7.2 SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 5.Jeżeli Wykonawca nie będzie występował za pośrednictwem organu, przedstawiciela lub prokurenta, tylko za pośrednictwem pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy lub notarialnie poświadczona kopia, zawierający w swej treści upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania go w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców – zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach