Przetargi.pl
Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana 11 budynków wspólnotowych, w podziale na 11 części

Zarząd Budynków Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-319 Kraków, Bolesława Czerwieńskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 166 222 , fax. 12 616 61 29
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Komunalnych
  Bolesława Czerwieńskiego 16
  31-319 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 166 222, fax. 12 616 61 29
  REGON: 35076836500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbk-krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana 11 budynków wspólnotowych, w podziale na 11 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 11 budynków wspólnotowych, w podziale na 11 części. Dokumentacja techniczna będzie podstawą między innymi do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali, wyliczenia prawidłowych udziałów w części wspólnej nieruchomości, do wyliczenia podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, będzie służyć jako materiał (podkład) do modernizacji i remontów obiektu do celów projektowych. Dokumentacja techniczna będzie przekazana w szczególności Wspólnocie Mieszkaniowej budynku lub współwłaścicielom budynku. Ustalenie położenia pomieszczeń przynależnych (w szczególności piwnicy/piwnic) do lokali mieszkalnych, do których Wykonawca uzyskał dostęp i zinwentaryzowanie ich oraz uwzględnienie pozostałej powierzchni zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, w szczególności jako części wspólnych budynku lub lokali. Uzyskanie we właściwym organie architektonicznym, zgodnie z wymogami tego organu obowiązującymi w dniu składania wniosku, zaświadczeń o samodzielności lokali, do których Wykonawca uzyskał dostęp, mieszczących się w budynkach. Ryzyko przebiegu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zaświadczenia o samodzielności lokali spoczywa na Wykonawcy. Na żądanie organu architektonicznego, Wykonawca może zostać zobligowany do zaznaczenia granic nieruchomości gruntowych przebiegających przez lokal/budynek. Przebieg granic powinien zostać potwierdzony podpisem uprawnionego geodety wraz z przybiciem jego pieczęci imiennej Główny kod CPV 71.25.10.00-2 – Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Opis poszczególnych części zamówienia: Część 1 – os. Teatralne 5 – (orientacyjna kubatura 8.383,00 m3) szacunkowa wartość zamówienia netto 10.227,36 zł; Część 2 – os. Teatralne 6 (orientacyjna kubatura 11.834,00 m3) szacunkowa wartość zamówienia netto 11.460,73 zł; Część 3 – os. Urocze 10 (orientacyjna kubatura 6.645,00 m3) szacunkowa wartość zamówienia netto 9.090,51zł; Część 4 – os. Urocze 16 (orientacyjna kubatura 6.645,00 m3) szacunkowa wartość zamówienia netto 9.090,51 zł; Część 5 – os. Spółdzielcze 1 (orientacyjna kubatura 10.500,00 m3) szacunkowa wartość zamówienia netto 11.460,73 zł; Część 6 – os. Spółdzielcze 2 (orientacyjna kubatura 10.500,00 m3) szacunkowa wartość zamówienia netto 11.460,73 zł; Część 7 – os. Na Lotnisku 8 (orientacyjna kubatura 16.008,00 m3) szacunkowa wartość zamówienia netto 13.281,84 zł; Część 8 – os. Szkolne 7 (orientacyjna kubatura 10.000,00 m3) szacunkowa wartość zamówienia netto 10.227,36 zł; Część 9 – os. Zielone 26 (orientacyjna kubatura 8.546,00 m3) szacunkowa wartość zamówienia netto 10.227,36 zł; Część 10 – os. Stalowe 3 (orientacyjna kubatura 12.000,00 m3) szacunkowa wartość zamówienia netto 11.460,73 zł; Część 11 – ul. Bogusławskiego 6 (orientacyjna kubatura 8.000,00 m3) szacunkowa wartość zamówienia netto 9.090,51 zł; Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. rezygnacja wspólnoty mieszkaniowej z wykonania dokumentacji). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Opis przedmiotu zamówienia –stanowiący załącznik Nr 8 do SIWZ oraz Wzór umów wraz z załącznikami – stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71251000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach