Przetargi.pl
Infrastruktura pieszo – rowerowa – realizacja projektów „Bezpieczna droga do szkoły” – budowa chodnika – ul. Waligóry „Bezpieczny spacer!” - budowa chodnika przy ul. Wałuszewskiej (od ul. Ołówkowej do ul. Bohaterów)”

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 03-122 Warszawa, Modlińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 44 38 406, , fax. 22 32 54 166
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
  Modlińska 197
  03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 44 38 406, , fax. 22 32 54 166
  REGON: 15259663000360
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialoleka.um.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Infrastruktura pieszo – rowerowa – realizacja projektów „Bezpieczna droga do szkoły” – budowa chodnika – ul. Waligóry „Bezpieczny spacer!” - budowa chodnika przy ul. Wałuszewskiej (od ul. Ołówkowej do ul. Bohaterów)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie dwóch ciągów pieszych (zwycięskich projektów piątej edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2019) pod nazwą: Infrastruktura pieszo – rowerowa – realizacja projektów (C/BIA/I/P2/146): • „Bezpieczna droga do szkoły” – budowa chodnika – ul. Waligóry • „Bezpieczny spacer!” - budowa chodnika przy ul. Wałuszewskiej (od ul. Ołówkowej do ul. Bohaterów) 1. „Bezpieczna droga do szkoły” – budowa chodnika – ul. Waligóry Przedmiot zamówienia obejmuje budowę chodnika szerokości 1,5m, po zachodniej stronie ulicy Waligóry wraz budową zjazdów do istniejących dróg wewnętrznych oraz zabudów Trasa projektowanego chodnika podyktowana jest lokalizacją drzew oraz istniejącej infrastruktury – słupów oświetleniowych. 2. „Bezpieczny spacer!” - budowa chodnika przy ul. Wałuszewskiej (od ul. Ołówkowej do ul. Bohaterów)”. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę chodnika o zmiennej szerokości od 1,5 m do 2,0 m, po południowej stronie ulicy Wałuszewskiej na odcinku od istniejącego przejścia dla pieszych w ulicy Ołówkowej do skrzyżowania z ulicą Bohaterów. Trasa chodnika podyktowana jest lokalizacją istniejących drzew w terenie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji technicznej wraz z załącznikami, w tym w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ w skład, której wchodzą: a) Projekt Przebudowy drogi – ulicy Waligóry, w zakresie budowy chodnika i zjazdów indywidualnych, w dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy • projekt drogowy wraz z projektem stałej organizacji ruchu, • specyfikacje techniczne, • przedmiary robót, b) Projekt Przebudowy drogi – ulicy Wałuszewskiej, w zakresie budowy chodnika, w dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy • projekt drogowy wraz z projektem stałej organizacji ruchu, • specyfikacje techniczne, • przedmiary robót, 2.2. Wymagania dotyczące zastosowania rozwiązań równoważnych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” opisane w SIWZ i załącznikach za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, przy czym rozwiązania równoważne muszą spełniać wymogi w wydanych decyzjach, opiniach, uzgodnieniach • Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji (spełniających wymagania podane w projektach budowlanych, wykonawczych oraz STWiORB), • Wykonawca, który na etapie realizacji robót budowlanych, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 2.3. Ubezpieczenie Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, aby przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca posiadał opłaconą polisę ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż wartość przedmiotu zamówienia wskazaną w umowie. W przypadku nie objęcia polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej całego okresu trwania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu nową polisę ubezpieczeniową w określonym powyżej zakresie, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie to musi obejmować również działanie podwykonawców. 2.4. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy Wobec przyjęcia przez Zamawiającego w przetargu zastosowania na mocy art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych klauzuli społecznej opisanej w SIWZ Wykonawca przez cały okres wykonywania Przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej 2 pracowników wykonujących roboty brukarskie. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Szczegółowe warunki zostały opisane w § 4 wzoru umowy – zał. nr 10 do SIWZ. 2.5. Długość okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji, jakości na przedmiot zamówienia, na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy liczony od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji zawiera § 12 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. Uwaga! okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 2.6. Termin realizacji zamówienia. Zamawiający określa termin wykonania zamówienia od daty podpisania umowy do dnia 29 listopada 2019 r. Zakończeniem robót w terenie jest wykonanie wszystkich robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją techniczną, umową, zaleceniami Zamawiającego zgłoszonymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Na dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy musi być wykonana w formie papierowej w 2-ch egzemplarzach dla każdego z wykonanych zadań stanowiących przedmiot zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlana dokumentacja powykonawcza wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą i przekazana Zamawiającemu, w tym między innymi oryginalne atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania użytych przy realizacji materiałów budowlanych. (Uwaga: Zamawiający dopuszcza, że na dzień odbioru robót Wykonawca dostarczy oświadczenie geodety, że obiekty budowlane zostały wykonane i zainwentaryzowane zgodnie z protokołem z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu i powyższe zostało złożone w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej – Biura Geodezji i Katastru, a geodezyjne naniesienie na mapę zasadniczą miasta nastąpi w terminie 90 dni od daty zakończenia robót) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza musi zawierać wykaz zmian gruntowych aktualizujący użytki gruntowe w działkach objętych inwestycją.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 9000,00 zł (dziewięć tysiecy złotych 0/00 groszy) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (data i godzina określona w pkt 8.1. pkt 2) SIWZ).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nd
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.3. Wykaz oświadczeń i dokumentów SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy - wg załącznika nr 2 do SIWZ, W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca. b) b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy - wg załącznika nr 3 do SIWZ (o ile dotyczy), W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca. c) c) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 5 do SIWZ. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. d) d) informacja o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wg załącznika nr 7 do SIWZ (o ile dotyczy). W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. 3.3.1. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa (WRAZ Z OFERTĄ) aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia lub dokumenty: a) Dokument (np. zobowiązanie innego podmiotu) w formie oryginału potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonych warunków udziału w postępowaniu - stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:  zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,  czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). Powyższe zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału i podpisane przez podmiot udostępniający zasób. b) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy - wg załącznika nr 4 do SIWZ, c) aktualny dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 3.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej – SKŁADANE BEZ WEZWANIA. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże (BEZ WEZWANIA) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 9 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.5. Inne dokumenty, które należy złożyć (WRAZ Z OFERTĄ) niewymienione w pkt 3.3.-3.4. SIWZ: a) Formularz oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b) Oświadczenie o spełnieniu obowiązku RODO – według załącznika nr 11 do SIWZ. - Oświadczenie składa wykonawca, podmiot trzeci, podwykonawcy (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy). c) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba, że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy złożyć odpowiednie dokumenty. d) W przypadku gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokument zawierający informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu, co oferta.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach