Przetargi.pl
„Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – I – modernizacja energetyczna budynku Przedszkola nr 15 w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 20”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa III – Czysta Energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg

 • Adres: 39400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 226 570 , fax. 158 222 504
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Tarnobrzega
  ul. Kościuszki 32
  39400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
  tel. 158 226 570, fax. 158 222 504
  REGON: 83041350900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – I – modernizacja energetyczna budynku Przedszkola nr 15 w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 20”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa III – Czysta Energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót: Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 15 w Tarnobrzegu w całym zakresie rzeczowym wydanym w dokumentacjach projektowych opracowanych przez firmę NEON Wojciech Norberciak i Biuro Usług Projektowych i Ekspertyz „Thermo – Instal”, obejmujących: 1.Roboty ogólno - budowlane: a) roboty przygotowawcze w tym roboty demontażowe i rozbiórkowe, b) wymiana okien i drzwi zewnętrznych. Wymianie podlegają wszystkie okna w budynku wraz z podokiennikami zewnętrznymi oraz drzwi zewnętrzne zlokalizowane w elewacji północnej i wschodniej, c) docieplenie ścian zewnętrznych (ścian fundamentowych i ścian powyżej cokołu) wraz z dociepleniem ościeży w otworach okiennych i drzwiowych, d) docieplenie stropodachu i wykonanie pokrycia połaci dachowej z zastosowaniem papy termozgrzewalnej podkładowej i wierzchniego krycia, e) wykonanie nowych obróbek blacharskich, w tym przy murkach ogniochronnych – tzw. fajermurach, f) wymiana parapetów zewnętrznych, rynien dachowych i rur spustowych, g) wykonanie prac uzupełniających i wykończeniowych, w tym wykonanie i montaż napisu ze styroduru PRZEDSZKOLE NR 15. 2. Roboty instalacyjne: a) roboty demontażowe, b) wykonanie nowej wentylacji mechanicznej obejmującej kuchnię i zaplecze kuchni (wraz z centralą wentylacyjną nawiewno - wywiewną z odzyskiem ciepła oraz czerpniami i wyrzutniami ), c) wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nową (wraz z grzejnikami i automatyką pogodową) w całym budynku, d) wykonanie robót budowlanych towarzyszących wykonaniu wcześniej wymienionej instalacji. 3. Roboty elektryczne: a) wykonanie instalacji odgromowej budynku, b) wykonanie instalacji elektrycznej węzła cieplnego, c) wykonanie zasilania instalacji mechanicznej, d) wykonanie sytemu fotowoltaicznego wraz z kompletną instalacją i uruchomienie tego systemu. 4. System zarządzania energią: a) wykonanie instalacji automatyki, sterowania i zarządzania energią, ponadto: b) opracowanie algorytmu pracy systemu, c) opracowanie programu technologicznego, d) opracowanie graficznej wizualizacji całego procesu technologicznego, wraz ze stanami alarmowymi i pomiarami. 5. Audyt wizyjny Uwagi: • projekt wykonawczy automatyki, sterowania i zarządzania energią jest projektem nadrzędnym nad innymi projektami instalacyjnymi w tym zakresie wraz z załącznikami 1) a) dokumentacja projektowa, b) kosztorysy inwestorskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 28 000,00 zł /słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych/ 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, gdy wykonawca, którego ofertę wybrano: • w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub • nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Postanowienia pkt IX ppkt 3 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt IX ppkt 2 b) i e). 5. Miejsce i sposób wniesienia wadium: a) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: PKO S.A. I Oddział Tarnobrzeg 71 1240 2744 1111 0000 3990 9563 . Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu; b) wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Miasta Tarnobrzega / kasa przy ul. Mickiewicza 7 / przed terminem składania ofert. Kopię należy dołączyć do oferty . 6. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 7. Zwrot wadium: a) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt IX.8 a) specyfikacji b) wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach