Przetargi.pl
Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina ogłasza przetarg

 • Adres: 62-571 Stare Miasto, Żychlin, ul. Parkowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 442 663 , fax. 632 442 553
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina
  Żychlin, ul. Parkowa 2
  62-571 Stare Miasto, woj. wielkopolskie
  tel. 632 442 663, fax. 632 442 553
  REGON: 97815000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zychlin.edu.pl; https://www.e-bip.org.pl/zseu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, obejmująca w szczególności: 1.1 Termomodernizację budynku pałacu: a) stolarka budowlana, b) roboty ociepleniowe – strop poddasza, c) remont elewacji północnej, d) remont elewacji wschodniej, e) remont elewacji południowej f) remont elewacji zachodniej, g) schody zewnętrzne elewacji wschodniej, 1.2 Termomodernizację budynku oświatowego B: a) ocieplenie stropu nad parterem ogrzewanym, b) ocieplenie ścian, c) wymiana stolarki, d) ocieplenie podłogi na gruncie, 1.3 Termomodernizację budynku oświatowego C: a) ocieplenie stropu nad parterem ogrzewanym, b) ocieplenie ścian, c) wymiana stolarki, 1.4 Instalację sanitarną: a) instalacja centralnego ogrzewania w budynku A, b) kotłownia w budynku A, c) instalacja centralnego ogrzewania w budynku B, d) instalacja centralnego ogrzewania w budynku C 1.5. Instalację odgromową w budynku B i C. 1.6 Prowadzenie badań archeologicznych zgodnie z Pozwoleniem nr 115/2019/C Kierownika Delegatury w Koninie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Załącznik nr 9 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: a) formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii; c) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ) e) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach