Przetargi.pl
Dźwigi osobowe w budynku mieszkalnym przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie – demontaż, projekt, dostawa z montażem

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza przetarg

 • Adres: 00-725 Warszawa, Chełmska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4331926, 4331927 , fax. 22 8516795
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA
  Chełmska 8A
  00-725 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4331926, 4331927, fax. 22 8516795
  REGON: 01734208400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.mswia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dźwigi osobowe w budynku mieszkalnym przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie – demontaż, projekt, dostawa z montażem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż dźwigów osobowych znajdujących się w budynku przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie - klatka II i IV oraz zaprojektowanie, dostawa i montaż nowych dźwigów osobowych. 2. Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w Programie funkcjonalno – użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ (będącym jednocześnie załącznikiem do umowy). Przedmiar nie stanowi podstawy wyceny oferty, jest dokumentem pomocniczym dla Wykonawcy. 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wskazane w przedmiarach robót, w trakcie realizacji umowy były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 4. Stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności, o których mowa w ust. 3 zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną - otrzyma 10 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.). 5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3 i 4, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 5, § 12 ust. 3 - 5 wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45313100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wysokość wadium – 4 tys. pln /słownie: cztery tysiące złotych 00/100/. 3. Forma wnoszenia wadium: 1) przelewem bankowym na konto o numerze: Bank Pekao S.A. Oddział Warszawa 40124062471111000049788598 2) pozostałe formy, tj. poręczenia bankowe, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy zdeponować w formie oryginałów w Kancelarii ZZM MSWiA, czynnej w godzinach pracy ZZM MSWiA. Kserokopię zdeponowanego dokumentu należy załączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach