Przetargi.pl
Dzierżawa łączy dla potrzeb systemu monitoringu

Gmina Gryfice ogłasza przetarg

 • Adres: 72-300 Gryfice, Plac Zwycięstwa 37
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3843315 , fax. 091 3843642
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gryfice
  Plac Zwycięstwa 37 37
  72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3843315, fax. 091 3843642
  REGON: 81168438000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfice.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa łączy dla potrzeb systemu monitoringu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dzierżawa optycznych łączy transmisyjnych dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego miejsc występowania niszczenia mienia publicznego i środowiska naturalnego przez osoby nadużywające napojów alkoholowych i środków odurzających oraz nadzorowania bezpieczeństwa ruchu drogowego, porządku i ładu publicznego w miejscowości Gryfice oraz świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej ww systemu, zgodnie z określonymi poniżej wymogami technicznymi. A) Opis istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Gryfice: Istniejący system monitoringu wizyjnego miasta Gryfice składa się z jednego Centrum Nadzoru oraz 6 stanowisk punktów kamerowych. Centrum Nadzoru znajduje się w Komendzie Powiatowej Policji w Gryficach, ul. Mickiewicza 19. Stanowiska kamer wizyjnych zlokalizowane są w następujących miejscach: - kamera nr 1 - Gryfice, ul. Jana Dąbskiego przy moście na rzece Redze; - kamera nr 2 - Gryfice, Park Miejski teren błoni, nabrzeże rzeki Regi; - kamera nr 3 - Gryfice, Park Miejski przy moście na rzece Redze; - kamera nr 4 - Gryfice, narożnik budynku przy ul. Wojska Polskiego 38; - kamera nr 5 - Gryfice, Park Miejski, część wypoczynkowo - ozdobna Parku Miejskiego; - kamera nr 6 - Gryfice, narożnik budynku przy ul. Armii Krajowej 11. Aktualne wyposażenie Centrum Nadzoru stanowią: - monitor wizyjny 21 kolor ZM-TY121A firmy GANZ- 2 szt. - magnetowid Time Lapse model ZR-V1024P firmy GANZ- 1 szt. - cyfrowy multipleksowy rejestrator wizji DSL-16, 150 GB, kolor firmy Dedicated Micros - 1 szt. - sterownik systemu ATD 304LT firmy ARITECH - 1 szt. - szafa urządzeń transmisyjnych Rack 19 wraz z zainstalowanymi w niej urządzeniami i osprzętem - 1 kpl. Z dokumentacją istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Gryfice można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37. Obsługę całego systemu monitoringu wizyjnego prowadzi personel istniejącego Centrum Nadzoru, tj. pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, ul. Mickiewicza 19. B) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: a) świadczenie usługi dzierżawy światłowodowych łączy transmisyjnych w relacji od punktów kamerowych do Centrum Nadzoru. Wymagany termin realizacji -24 miesiące od daty zawarcia umowy. Wymagania dotyczące sieci transmisji sygnałów 1) Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu światłowodowe łącza transmisyjne umożliwiające przesył sygnałów pomiędzy: a) istniejącymi punktami kamerowymi systemu monitoringu miasta Gryfice wskazanymi w punkcie A) Opisu przedmiotu zamówienia a Centrum Nadzoru; b) dwoma kamerami obrotowymi zainstalowanymi na budynku Urzędu Skarbowego w Gryficach, ul. Niepodległości 54A a Centrum Nadzoru; 2) Zamawiający wymaga, aby dzierżawione dla celów systemu monitoringu wizyjnego łącza transmisyjne opierały się na sieci przewodowej wybudowanej z wykorzystaniem kabla światłowodowego. Oferty Wykonawców uwzględniające inny sposób realizacji sieci transmisji sygnałów zostaną odrzucone. 3) W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni odpowiednie parametry techniczne dzierżawionych światłowodowych łączy transmisyjnych oraz optyczne urządzenia transmisyjne gwarantujące prawidłową transmisję sygnałów wizyjnych, telemetrii (transmisja dwukierunkowa RS 485) i alarmowych (CC) pomiędzy punktami kamerowymi a Centrum Nadzoru umożliwiające eksploatację systemu monitoringu wizyjnego w pełnym zakresie. 4) Łącza do transmisji sygnałów wizji dla zachowania dotychczasowej wysokiej jakości sygnałów (do Centrum Nadzoru przekazywany jest nieskompresowany sygnał wideo - PAL) oraz zachowania pełnego bezpieczeństwa transmisji i izolacji galwanicznej CN od PK, winny być zrealizowane w oparciu o nadajniki i odbiorniki wizji do transmisji po kablu światłowodowym jednomodowym. 5) Sygnały CC, telemetrii oraz nieskompresowanego sygnału wizji należy doprowadzić od punktów kamerowych do Centrum Nadzoru do istniejącej szafy RACK 19. Zainstalowane urządzenia muszą przenosić sygnały z protokołem transmisji stosowanym dla kamer firmy ARITECH oraz zapewniać pełną kompatybilność z istniejącym systemem w zakresie podłączenia sygnałów wizji, sterowania, alarmów z szafek itp. Zasilanie urządzeń należy przewidzieć z istniejących zasobów zasilania PK i CN. 6) Wszelkie koszty dotyczące ewentualnego wykonania projektu, uzyskania pozwolenia na budowę oraz budowy, przebudowy bądź dzierżawy udostępnianej sieci transmisyjnej ponosi w całości Wykonawca. b) świadczenie kompleksowej usługi obsługi serwisowej systemu monitoringu wizyjnego oraz dzierżawionej światłowodowej sieci transmisyjnej przez cały okres obowiązywania umowy, w tym: a) realizacja dwa razy w ciągu roku przeglądów okresowych i konserwacji instalacji punktów kamerowych oraz Centrum Nadzoru systemu monitoringu wizyjnego miasta Gryfice wskazanych w punkcie A) Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie: ? ogólne sprawdzenie systemu pod względem sprawności technicznej i użytkowej; ? rutynowe sprawdzenie prawidłowości pracy poszczególnych elementów systemu; ? usunięcie zanieczyszczeń z poszczególnych elementów systemu w zakresie, który nie wchodzi w skład zwykłej obsługi użytkownika, w tym: oczyszczenie układów optycznych wszystkich urządzeń systemowych, oczyszczenie kloszy i obudów kamer obrotowych; ? kontrola stanu szczelności obudów urządzeń; ? rutynowa kontrola stanu okablowania; ? kontrola stanu i warunków zasilania urządzeń; ? ocena stanu systemu i zalecenia ewentualnych napraw lub modernizacji z określeniem stopnia ich ewentualnej niezbędności i pilności. b) naprawy awaryjne punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego; c) utrzymanie stałej gotowości i dyspozycyjności pracowników serwisu i sprzętu dla wykonywania napraw awaryjnych. 1) Obsługą serwisową zostaną objęte stanowiska punktów kamerowych wskazane w punkcie A) Opisu przedmiotu zamówienia, wyposażenie Centrum Nadzoru i dzierżawione światłowodowe łącza transmisyjne. 2) Jako awarię światłowodowego łącza transmisyjnego określa się przerwanie ciągłości lub pogorszenie parametrów łącza, uniemożliwiające transmisję sygnału optycznego. 3) Jeżeli w terminie co najmniej 14 dni przed zaistnieniem sytuacji opisanej w ust. poprzedzającym Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego to takie zdarzenie (zwane Pracami Konserwacyjnymi) nie będzie traktowane jak awaria. Jednorazowo Prace Konserwacyjne nie mogą trwać dłużej niż 36 godzin. 4) Czas realizacji usług serwisowych: - termin przywrócenia punktu kamerowego systemu monitoringu wizyjnego do pełnej sprawności - maksymalnie 36 godz., - w przypadku niemożności usunięcia awarii w wyznaczonym terminie Wykonawca zapewni na okres trwania naprawy urządzenia zastępcze, - Wykonawca zagwarantuje serwis przez 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu. 5) Zakres serwisu: - naprawa wykrytych uszkodzeń komponentów stanowisk punktów kamerowych, w tym wymiana uszkodzonych podzespołów systemu na nowe, oraz wymiana urządzeń i części podlegających zużyciu w czasie eksploatacji (np. części ruchome kamery itp.) - usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu systemu monitoringu wizyjnego miasta Gryfice, - serwis świadczony będzie w miejscu instalacji urządzeń. Pozostałe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 1) Wykonawca winien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia oraz zebrać na swój własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5) posiadają koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony w formie zabezpieczenia technicznego; 6) dysponują pracownikami posiadającymi licencje zabezpieczenia technicznego I i II stopnia; 7) w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali minimum 2 zamówienia tożsame z przedmiotem zamówienia, tj. zrealizowali min. 2 zamówienia dot. dzierżawy min. 3 optycznych łączy transmisyjnych dla potrzeb systemów monitoringu wizyjnego miast i min. 2 zamówienia dot. świadczenia kompleksowej obsługi serwisowej systemów monitoringu wizyjnego miast. Wykonawca załączy do oferty dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane z należytą starannością. 2. W celu potwierdzenia spełnienia opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w rozdziale VI niniejszej SIWZ. 3. Ocena spełnienia wymaganych warunków opisanych powyżej będzie dokonywana przez Zamawiającego na podstawie treści wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI niniejszej specyfikacji, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku. Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków lub nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnianie, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca załączy do formularza ofertowego następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 Ustawy - wg załącznika nr 2 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jest on zobowiązany do przedstawienia wraz z oświadczeniem pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 punkt 4 do 8 Ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 5) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 7) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 8) posiadaną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony w formie zabezpieczenia technicznego, 9) wykaz wykonanych zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających charakterowi niniejszego zamówienia (wg zał. nr 5 do SIWZ) z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą staranności. Minimum 2 zamówienia w w/w wykazie winny dotyczyć dzierżawy min. 3 optycznych łączy transmisyjnych dla potrzeb systemów monitoringu wizyjnego miast i minimum 2 zamówienia winny dotyczyć świadczenia kompleksowej obsługi serwisowej systemów monitoringu wizyjnego miast. 10) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wg zał. Nr 4 do SIWZ) zawierający potwierdzenie posiadania wymaganych kwalifikacji. Do oferty należy załączyć kserokopie posiadanych uprawnień, w tym wymagane są min. licencje pracowników zabezpieczenia technicznego I i II st.; 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w w/w punktach 1), 3) - 6) i 8) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) oraz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 1), 2) i 4) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy prze upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt. 3) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca nie zamieści ww. informacji w ofercie wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za własne. 4. Nie złożenie lub złożenie w niewłaściwej formie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w Rozdziale VI spowoduje odrzucenie oferty (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gryfice.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach