Przetargi.pl
„Dwór Lachertów” – przywrócenie wspólnego dziedzictwa kulturowego bazą dla transgranicznej współpracy młodzieży i grup twórczych z Polski i Białorusi

Gmina Puchaczów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-013 Puchaczów, ul. Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 575 780 , fax. 817 575 765
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Puchaczów
  ul. Lubelska 22
  21-013 Puchaczów, woj. lubelskie
  tel. 817 575 780, fax. 817 575 765
  REGON: 55014300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puchaczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dwór Lachertów” – przywrócenie wspólnego dziedzictwa kulturowego bazą dla transgranicznej współpracy młodzieży i grup twórczych z Polski i Białorusi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa Budynku Dworskiego Lachertów ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Kultury wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłączem wodociągowym, zewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, pompą ciepła, zewnętrzną instalacją klimatyzacji i obudową jednostek klimatyzacyjnych na dz. nr 361/21 oraz przydomową pompownią ścieków z przewodem tłocznym i odcinkiem sieci wodociągowej na działach nr 361/21 i 360 w m. Ciechanki gmina Puchaczów w ramach inwestycji - „Dwór Lachertów” – przywrócenie wspólnego dziedzictwa kulturowego bazą dla transgranicznej współpracy młodzieży i grup twórczych z Polski i Białorusi. 2. Dwór Lachertów w m. Ciechanki – budynek objęty jest ochroną konserwatorską - wpis do rejestru zabytków Województwa Lubelskiego pod nr A/732. 3. Prace w trakcie realizacji remontu i przebudowy budynku uzgadnianie będą z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę oraz Decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace w istniejącym zabytkowym obiekcie może stwarzać ryzyka podczas prac budowlanych, w szczególności, jeżeli chodzi o stan techniczny poszczególnych elementów budynku, którego na etapie prac projektowych nie sposób przewidzieć. 4. Planowany zakres przedmiotu zamówienia: - wyburzenia dobudowanych wtórnie części budynku: ganek ze schodami zewnętrznymi od strony południowo-zachodniej oraz schodów zewnętrznych od strony północno-wschodniej, - wyburzenia wtórnie dobudowanych wewnętrznych ścian działowych oraz budowa nowych dostosowanych do nowej funkcji obiektu, - wyburzenie istniejącej żelbetowej klatki schodowej, - budowa nowej klatki schodowej w nowej lokalizacji, - budowa zewnętrznych schodów prowadzących do piwnicy oraz na parter budynku wraz z przynależną do nich ścianą oporową oraz budowa nowych drzwi wejściowych w tejże elewacji (drzwi współczesne z nawiązaniem do historycznych). Elewacja północno-wschodnia uległa największym przekształceniom. Proponowane nowe rozwiązania projektowe są kompromisem pomiędzy historyczna kompozycją tej elewacji a współczesnymi wymaganiami przeciwpożarowymi i komunikacyjnymi zapewniającymi dostępność do obiektu dla osób niepełnosprawnych, - wymiana stropu nad częścią niepodpiwniczoną i parterem z drewnianego na żelbetowy z racji na opisany ich stan w ekspertyzie konstrukcyjnej, - remont i wzmocnienie stropu nad piwnicą, - remont więźby dachowej zgodnie z zaleceniami zawartymi w ekspertyzie konstrukcyjnej. Rozebranie, konserwacja oraz zabezpieczenie historycznych elementów więźby według zaleceń zawartych w ekspertyzie mykologicznej, Istniejące pokrycie blaszane wymienić na dachówkę ceramiczną karpiówkę. Należy zlikwidować wtórne pogrążone w dachu lukarny. Należy dobudować dwie lukarny w miejscach, w których występowały historycznie - wykonanie izolacji poziomych i pionowych ścian fundamentowych piwnic wraz z osuszeniem piwnic oraz podbiciem fundamentów piwnicy według zaleceń zawartych w ekspertyzie mikologicznej, - wymiana stolarki okiennej na nową odtwarzającą historyczną z zachowaniem wymaganych parametrów przenikania ciepła, - renowacją dwuskrzydłowych drzwi wejściowych i prowadzących do salonu oraz wymiana pozostałych na nowe, - wykonanie żwirowych opasek wokoło budynku, - remont elewacji zewnętrznej wraz z odtworzeniem pierwotnej lokalizacji otworów okiennych, - wykonanie instalacji wewnętrznych: wod-kan, c.o. z pompą ciepła, wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej oraz teletechnicznej, - remont tarasu zewnętrznego oraz podjazdu od strony historycznego wejścia do budynku, - wykonanie instalacji zewnętrznej: eNN podświetlenia budynku, - wykonanie przyłączy: wodociągowego wraz z hydrantem ppoż, WLZ, kanalizacji sanitarnej, - urządzenie terenów zielonych w bezpośredniej bliskości budynku, - budowa dwóch bram oraz ogrodzenia terenu, - zastosowanie specjalistycznego systemu ochrony przed gromadzeniem się śniegu i zamarzaniem rynien na szerokości ściany kolankowej i attyk wieńczących elewację frontową i ogrodową Ponadto, Wykonawca opracuje: - projekt wykonawczy robót budowlanych oraz remontu więźby dachowej, - projekt aranżacji wnętrz dotyczący zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia /aranżacja wnętrz nie dotyczy wyposażenia dworu/, - dokumentację fotograficzną i opisową z przebiegu prac - całość prowadzonych prac konserwatorskich zostanie zainwentaryzowana fotograficznie, a także opisowo w formie oddzielnego opracowania. Powyższe opracowania zostaną przekazane odpowiednim służbom konserwatorskim. Charakterystyka budynku: - długość: 24,08 m - szerokość: 17,49 m - wysokość: 11,30 m - liczba kondygnacji podziemnych: 1 - liczba kondygnacji nadziemnych: 2 - powierzchnia zabudowy: 367,18 m² - powierzchnia użytkowa netto: 504,80 m² - kubatura brutto: ok. 2480 m³ Uwaga: 1) Prace realizowane w budynku dworu winny być prowadzone pod nadzorem badacza architektury oraz konserwatora dzieł sztuki – celem rejestracji ewentualnych, nie ujawnionych wcześniej, przekształceń obiektu oraz dekoracji malarskich; podczas realizacji prac winna być prowadzona dokumentacja odkryć; o nowych okolicznościach / odkryciach ujawnionych w trakcie prac należy niezwłocznie powiadomić LWKZ w Lublinie 2) Wykonawca ma obowiązek uzgodnić opracowany projekt wykonawczy z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Lubinie w zakresie wymaganym w decyzji pozwolenia wydanej przez LWKZ na roboty budowlane i prace konserwatorskie związane z budynkiem dworu oraz w zakresie określonym w projekcie budowlanym. Z uwagi na brak dostępu do całości więźby dachowej, konieczne jest przedstawienie do uzgodnienia LWKZ projektu wykonawczego opracowanego po szczegółowej ocenie technicznej więźby. 3) Wykonawca ma obowiązek uzgodnić opracowany projekt aranżacji wnętrz dotyczący zakresu robót objętych przedmiotem umowy /aranżacja wnętrz nie dotyczy wyposażenia dworu/,w zakresie wymaganym w decyzji pozwolenia wydanej przez LWKZ na roboty budowlane i prace konserwatorskie związane z budynkiem dworu oraz w zakresie określonym w projekcie budowlanym. 4) W trakcie realizacji inwestycji należy przeprowadzić uzupełniające badania konserwatorskie dekoracji malarskich sypialni na parterze oraz kolorystyki stolarki i elewacji; wyniki badań wraz z programem prac konserwatorskich należy przedłożyć do uzgodnienia LWKZ; 5) Przed wyborem ostatecznej wersji kolorystyki elewacji należy wykonać próbki kolorystyczne i uzgodnić LWKZ; 6) Prace ziemne winny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym – w związku z możliwością odsłonięcia ew. reliktów dawnej zabudowy folwarcznej oraz zabezpieczenia przed zniszczeniem ewentualnych obiektów archeologicznych, takich jak: fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, wyroby z metalu. 7) Z uwagi na ograniczony dostęp do części pomieszczeń na etapie przedprojektowym i niekompletności badań, konieczne jest wykonanie uzupełniających badań dekoracji malarskich wewnątrz i kolorystyki elewacji – co zostało sformułowane w „Sprawozdaniu z badań sondażowych na występowanie dekoracji we wnętrzach dworu w Ciechankach Łańuchowskich”, opr. Przez mgr Monikę Konkolewską, Lublin, maj 2017. 5. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robot będących przedmiotem zamówienia składają się: - dokumentacja projektowa (projekty budowlane, projekty wykonawcze przedmiar robót ), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , pozwolenie na budowę oraz Decyzja Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stanowiące załącznik nr 1 do siwz, Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową wystąpienie w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe oraz nie będzie uprawniało do żądania dodatkowego wynagrodzenia -jeżeli roboty te ujęte były w projekcie lub projekcie wykonawczym. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. 6. Rozwiązania równoważne. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych (nie niższych) których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 30b ustawy PZP lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 7. Gwarancja. Długość okresu gwarancji na roboty budowlane, prace konserwatorskie oraz zamontowane materiały i urządzenia - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 8. Ubezpieczenie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia robót zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 11 projektu umowy. 9. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w § 14 Projektu umowy. 10. Klauzula zatrudnienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia, określonym w pkt. 2.4 SIWZ. (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 13 Projektu umowy stanowiącym (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 11. Zamawiający informuje, że zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Przywrócenie wspólnego dziedzictwa kulturowego bazą dla transgranicznej współpracy młodzieży i grup twórczych z Polski i Białorusi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś-Ukraina 2014 – 2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa – umowa grantowa Nr PLBU.01.01.00-06-0195/17-00. 12. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45321000-3 Izolacja cieplna, 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby, 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów, 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne, 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów, 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej, 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody, 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne, 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 zł PLN (słownie: słownie: sto tysięcy złotych 00/100), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Puchaczowie numer konta: 80 8693 0006 0000 0172 2006 0015 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZP/5/2019 „Dwór Lachertów” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1310 ze zm.). 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. b) Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzorów stanowiących odpowiednio Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ, c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); d) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 570), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach