Przetargi.pl
DSP.KM.2311.33.2014 Przetarg nieograniczony na zorganizowanie jednodniowego szkolenia pt. Uzależnienie od narkotyków wśród dzieci i młodzieży - jak rozpoznawać, jak reagować.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 38
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 528 76 50 , fax. 81 528 76 30
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  ul. Tomasza Zana 38 38
  20-601 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 528 76 50, fax. 81 528 76 30
  REGON: 43268735300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DSP.KM.2311.33.2014 Przetarg nieograniczony na zorganizowanie jednodniowego szkolenia pt. Uzależnienie od narkotyków wśród dzieci i młodzieży - jak rozpoznawać, jak reagować.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu jednodniowego szkolenia pt. Uzależnienie od narkotyków wśród dzieci i młodzieży - jak rozpoznawać, jak reagować. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga niesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach