Przetargi.pl
Druk z dostawą materiałów promocyjno - reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części: Pakiet A – Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy ≥B2), Pakiet B – Druk offsetowy, Pakiet C – Druk offsetowy (książka) Pakiet D – Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy, billboard 3x6m), Pakiet E – Druk cyfrowy, Pakiet F – Druk offsetowy

Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, ul. Jasna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 517 161
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Filharmonia Narodowa
  ul. Jasna 5
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 517 161
  REGON: 27853400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.filharmonia.4bip.pl/index.php?idg=4&id=61&x=96
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa instytucja artystyczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk z dostawą materiałów promocyjno - reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części: Pakiet A – Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy ≥B2), Pakiet B – Druk offsetowy, Pakiet C – Druk offsetowy (książka) Pakiet D – Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy, billboard 3x6m), Pakiet E – Druk cyfrowy, Pakiet F – Druk offsetowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest druk z dostawą materiałów promocyjno - reklamowych Filharmonii Narodowej w Warszawie z podziałem na części: Pakiet A – Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy ≥B2), Pakiet B – Druk offsetowy, Pakiet C – Druk offsetowy (książka) Pakiet D – Druk cyfrowy – ploter (wielkoformatowy, billboard 3x6m), Pakiet E – Druk cyfrowy, Pakiet F – Druk offsetowy. Zamawiający przewiduje realizację Przedmiotu zamówienia sukcesywnie w czasie obowiązywania Umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego związanych z wykonywaną przez niego działalnością statutową, z wyjątkiem Pakietu C, który zrealizowany zostanie w sposób jednorazowych świadczeń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach