Przetargi.pl
Druk ośmiu wydawnictw promocyjnych POT wraz z dostawą do magazynu

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg

 • Adres: 00-613 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 5367070, 5367011 , fax. 022 5367004
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Organizacja Turystyczna
  ul. Tytusa Chałubińskiego 8 8
  00-613 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 5367070, 5367011, fax. 022 5367004
  REGON: 01621377500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pot.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk ośmiu wydawnictw promocyjnych POT wraz z dostawą do magazynu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest druk ośmiu wydawnictw promocyjnych POT wraz z dostawą do magazynu. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a-1h do SIWZ. 3.Zamawiający podzielił zamówienie na osiem części: Część 1 Turystyka aktywna Część 2 Polskie campingi Część 3 Największe atrakcje turystyczne Polski Część 4 Jedyne i niepowtarzalne w Polsce Część 5 Mapa Turystyczna Polski Część 6 Trzy rodzaje plakatów produktowych - turystyka: kulturowa (Temat I), przyrodnicza (Temat II), aktywna (Temat III) Część 7 Raport Przemysłu spotkań w Polsce - Poland Meetings Industry Report 2013 Część 8 Polska Po zdrowie i Urodę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pot.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach