Przetargi.pl
Druk książki pod tytułem „Henryk Hryniewski. Polski malarz w Gruzji”

Muzeum Narodowe w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-561 Szczecin, ul. Staromłyńska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 315 200 , fax. 914 315 204
 • Data zamieszczenia: 2021-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Szczecinie
  ul. Staromłyńska 27
  70-561 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 315 200, fax. 914 315 204
  REGON: 27686000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.muzeum.szczecin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk książki pod tytułem „Henryk Hryniewski. Polski malarz w Gruzji”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług druku i dostawy książki pod tytułem „Henryk Hryniewski. Polski malarz w Gruzji”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach