Przetargi.pl
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Teresin do placówek oświatowych

Gmina Teresin ogłasza przetarg

 • Adres: 96-515 Teresin, ul. Zielona 20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8613815 , fax. 046 8613815
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Teresin
  ul. Zielona 20 20
  96-515 Teresin, woj. mazowieckie
  tel. 046 8613815, fax. 046 8613815
  REGON: 75014853200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.teresin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Teresin do placówek oświatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Teresin, z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni nauki szkolnej. 2. Zamawiający przewiduje przewóz 8 uczniów (dowóz/odwóz) do niżej wymienionych placówek oświatowych: a)miejsce zamieszkania ucznia: miejscowość Ludwików (1 uczeń) - placówka oświatowa: Zespół Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego, ul.Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki; b)miejsce zamieszkania uczniów: miejscowość Gaj (1 uczeń), miejscowość Mikołajew (1 uczeń), miejscowość Nowa Piasecznica (1 uczeń) - placówka oświatowa: Zespół Szkół, Erminów 1, 96-514 Rybno (wymagany jest samochód umożliwiający przewóz dwóch wózków inwalidzkich); c)miejsce zamieszkania uczniów: miejscowość Teresin (2 uczniów), miejscowość Paprotnia (1 uczeń) oraz miejscowość Maszna (1 uczeń) - placówka oświatowa: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, ul. Sochaczewska 4, 05-084 Leszno. 3. Na przedmiotową usługę składają się wszystkie czynności niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu uczniów - rano na zajęcia i po południu z zajęć w placówce oświatowej, a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa i sprawowanie dodatkowej, specjalistycznej opieki nad powierzonymi dziećmi, pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu, przewóz wózka inwalidzkiego, odprowadzenie uczniów do placówki oświatowej, odbiór od opiekuna z budynku placówki oświatowej i przekazanie go pod opiekę rodzica/prawnego opiekuna. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opiekę nad przewożonymi uczniami w liczbie niezbędnej do prawidłowej realizacji zamówienia. W każdym z pojazdów musi znajdować się minimum jeden opiekun (opieki nie może sprawować kierowca pojazdu). Opiekunowie zobowiązani są do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych wobec uczniów w czasie przewożenia ich na trasie: miejsce zamieszkania ucznia - placówka oświatowa - miejsce zamieszkania ucznia oraz posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert, na zasadach określonych w Rozdziale 8 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.teresin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach