Przetargi.pl
„Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Czechowice – Dziedzice do placówek oświatowych w latach 2021 i 2022”.

Gmina Czechowice-Dziedzice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2147110 , fax. 32 2147152, 2147182
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czechowice-Dziedzice
  Plac Jana Pawła II 1
  43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie
  tel. 32 2147110, fax. 32 2147152, 2147182
  REGON: 52360800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czechowice-dziedzice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Czechowice – Dziedzice do placówek oświatowych w latach 2021 i 2022”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice do placówek oświatowych (tam i z powrotem) w latach 2021 i 2022 r. z podziałem na części: 1.1. Część nr 1 1) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Czechowic-Dziedzic (z miejsc zamieszkania uczniów) do: • Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach ul. Nad Białką 1E, • Przedszkola Publicznego Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Młyńska 6 2) Planowana liczba dowożonych uczniów: 27 + 2 opiekunów, 3) Dzienna długość trasy 81 km, dowóz uczniów na godzinę 800, odbiór o godz. 1500 4) Planowana ilość km w latach 2021-2022 – 30 618. 1.2. Część nr 2 1) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych: a) z terenu sołectw (Bronów, Ligota, Zabrzeg, z miejsc zamieszkania uczniów) do: • Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach ul. Nad Białką 1E, • Szkoły Podstawowej w Zabrzegu, ul. K. Pytla 1 • Przedszkola Publicznego w Ligocie, ul. Przedszkolna 10 b) z terenu Czechowic-Dziedzic do: • Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach ul. Nad Białką 1E 2) Planowana liczba dowożonych uczniów: 20 + 2 opiekun, 3) Dzienna długość trasy: 84 km, dowóz uczniów na godz. 800, odbiór o godz.1500, 4) Planowana ilość km w latach 2021-2022 – 31 752. 1.3. Część nr 3 1) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych a) z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice (z miejsc zamieszkania uczniów) do: • Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Piasku ul. Dworcowa 27 b) z terenu sołectw (Bronów, Ligota, Zabrzeg, z miejsc zamieszkania uczniów) do: • Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach ul. Nad Białką 1E 2) Planowana liczba dowożonych uczniów: 6 + 1 opiekun, 3) Dzienna długość trasy: 120 km, dowóz uczniów na godz. 800, odbiór o godz.1500, 4) Planowana ilość km w latach 2021-2022 – 53 760. 1.4. Część nr 4 1) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice (z miejsc zamieszkania uczniów) do: • Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach ul. Zawadzkiego 128, 2) Planowana ilość uczniów: 3 + 1 opiekun, 3) Dzienna długość trasy 46 km, dowóz uczniów na godz.800, odbiór o godz. 1530, 4) Planowana ilość km w latach 2021-2022 – 17 388. 1.5. Część nr 5 1) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice (z miejsca zamieszkania uczniów) do: • Przedszkola Niepublicznego „JONATAN” w Bielsku-Białej, ul. Laskowa 18a • Szkoły Podstawowej „JONATAN” w Bielsku-Białej, ul. Mickiewicza 21 i ul. Błękitna 14 • Niepublicznej Szkoły Podstawowej DaVinci w Bielsku-Białej, ul. Bystrzańska 5 • Szkoły Podstawowej „Słoneczna Kraina” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 6 2) Planowana ilość uczniów: 12 + 2 opiekun, 3) Dzienna długość trasy 130 km, dowóz uczniów na godz. 800, odbiór ok. godz. 1500, 4) Planowana ilość km w latach 2021-2022 – 49 140. 1.6. Część nr 6 1) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice (z miejsca zamieszkania ucznia) do: • Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Otwarte Okno” w Tychach, ul. Paprocańska 84a 2) Planowana ilość uczniów: 1 + 1 opiekun zapewniony przez Wykonawcę, 3) Dzienna długość trasy 120 km, dowóz uczniów na godz.800, odbiór ok. godz. 1530, 4) Planowana ilość km w latach 2021-2022 – 26 640. Zadanie w częściach 1, 2, 4 i 5 będzie realizowane przez rok kalendarzowy 2021 i 2022, za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych tj. lipca i sierpnia, zadanie w części 3 realizowane będzie cały rok kalendarzowy 2021 za wyjątkiem lipca i cały rok kalendarzowy 2022 za wyjątkiem sierpnia, zadanie w części 6 realizowane będzie w roku kalendarzowym 2021 do końca czerwca. 2. Wymagania wobec pojazdów, którymi wykonywana będzie usługa: a) Pojazdy używane do transportu dzieci niepełnosprawnych muszą być przystosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy. Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia przewozu osoby korzystającej z wózka inwalidzkiego w części 3 zamówienia oraz w pozostałych częściach w razie zaistnienia takiej potrzeby. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pojazdu w środki łączności (telefon komórkowy). b) Wykonawca winien dysponować kierowcami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe. c) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu dzieci i ich opiekuna/opiekunów oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów. d) W razie awarii pojazdu Wykonawca winien zapewnić transport zastępczy, spełniający wymagania określone w lit. a UWAGA! W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zapewni na czas jego naprawy inny pojazd spełniający wymagania w zakresie normy emisji spalin Euro co najmniej takiej jak pojazd, który jest zastępowany. Aspekt środowiskowy Zamawiający przewidział ekologiczny charakter zamówienia w jednym z kryteriów oceny ofert pod nazwą „Aspekt środowiskowy”, które będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej liczby pojazdów spełniających normę emisji spalin „EURO 5 lub wyższą, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania tytułu prawnego do środków transportu, którymi dysponuje: a) tytułem prawnym może być m.in. prawo własności lub umowa najmu lub umowa leasingu lub każda inna umowa cywilnoprawna dająca możliwość używania pojazdu przez Wykonawcę wraz z ważnymi dowodami rejestracyjnymi, ubezpieczeniem OC oraz NW. 4. Prawo opcji. 4.1. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji – warunki skorzystania z prawa opcji: a) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać, b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy, c) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ, d) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie. Brak stosownej informacji świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych), e) Zamówienie realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość opcji: a) za wykonanie przedmiotu umowy ustala się maksymalną wartość wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem prawa opcji (zwiększona przewidywana ilość km o 30%). b) ponadto przewidywana (bez uwzględnienia prawa opcji) ilość kilometrów może ulec zmniejszeniu o 30% w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, wynikających z uwarunkowań poszczególnych placówek. 5. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji robót. Zamawiający wymaga na podstawie art.29 ust.3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji zamówienia – to jest czynności polegające na kierowaniu pojazdami do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji zamówienia powinny być wykonane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to jest przez kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Po zawarciu umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa wyżej, realizujących prace objęte umową. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących prace objęte umową. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach