Przetargi.pl
Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przemiarowie w roku szkolnym 2022/2023

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie ogłasza przetarg

 • Adres: 06-100 Przemiarowo, Przemiarowo 33
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie
  Przemiarowo 33
  06-100 Przemiarowo, woj. mazowieckie
  REGON: 130454223
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przemiarowie w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających przewozie uczniów co najmniej 1 autobusem, o liczbie miejsc siedzących dla przewożonych uczniów nie mniejszej niż 33, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2010 r., do/z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przemiarowie w roku szkolnym 2022/2023.W przypadku zwiększenia liczby dowożonych uczniów Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia autobusu o liczbie miejsc siedzących przewożonych osób odpowiadającej wprowadzonej zmianie, o parametrach autobusu nie gorszych niż wskazanych w ofercie Wykonawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach