Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Jędrzejów w roku szkolnym 2010/2011

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ogłasza przetarg

 • Adres: 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 386 13 71 , fax. 0 41 386 15 27
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
  ul. 11 Listopada 33 33
  28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 386 13 71, fax. 0 41 386 15 27
  REGON: 29062215900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Jędrzejów w roku szkolnym 2010/2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Trasa-zadanie I:Jędrzejów-Sudół-Przasław-Chorzewa-Caców - ilość uczniów 76 , 2 kursy o łącznej dziennej długości -70,0km Trasa-zadanie II:Jędrzejoó-Sudół-Prząsław-Przysów-Cierno- ilość uczniow 57,2 kursy o łącznej dziennej długości 48,0 km Trasa-zadanie III:Lasków-Podchojny-Jędrzejów, ilość dzieci 88,ilość kursów 2 o łącznej dziennej długości 36,4 km Trasa -zadanie IV :Mnichów-Ignacówka-Podchojny-Jędrzejów,ilość dzieci 40 ,ilość kursów 2 dziennie o łącznej długości 52,4 km Trasa-zadanie V Podzagaje-Zagaje-Jędrzejów,ilość uczniów40. 2 kursy dziennie o łącznej długości 52,4 km Trasa-zadanieVI Łysaków -Jędrzejów,ilość dzieci 43 , 2 kursy dziennie o łącznej długości 40,0 km Trasa-zadanie VII Dalechowy-Węgleniec-Ludwinow- Jędrzejów,ilość dzieci 27, 2 kursy dziennie o łącznej długości 55,2km Trasa-zadanie VIII Diament-Potok-Jędrzejów ,ilość dzieci 80, 2 kursy dziennie o łącznej długości 60 km Trasa -zadanie IX Warzyn-Brynica Sucha-Mały Przasław- Skroniów-Jedrzejów, ilość dzieci 120, 6 kursów o łącznej długości 91,2km Trasa-zadanieX Wygoda-Brus- Raków-Podlaszcze-Kulczyzna-Jędrzejów, ilość dzieci 53 ,2 kursy dziennie o łącznej długości 72km Trasa-zadanie XI Wolica-Borki-Piaski-Jędrzejów, ilość dzieci 51 , 2 kursy dziennie o łącznej długości 24,0 km
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedrzejow.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach