Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Chmielnik

Gmina Chmielnik ogłasza przetarg

 • Adres: 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3543273 , fax. 41 3543273
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chmielnik
  Plac Kościuszki 7 7
  26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3543273, fax. 41 3543273
  REGON: 29100974500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chmielnik.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Chmielnik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług przewozowych uczniów do: Gimnazjum im. gen. K. Tańskiego w Chmielniku, Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku, Szkoły Podstawowej w Lubani, Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach i Zespołu Placówek Oświatowych w Suchowoli na trasach niżej określonych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych uwzględniając następujący podział zamówienia: I część zamówienia Trasy: 1.Chmielnik - Miławka - Śladków Duży - Chomentówek - Sędziejowice - Chmielnik ( 25 km, 90 uczniów* ); 2.Chmielnik -Śladków Mały - Andrzejówka - Chmielnik ( 8 km, 55 uczniów* ); 3.Chmielnik - Przededworze - Jasień - Holendry - Chmielnik (12 km, 60 uczniów *). II część zamówienia Trasy: 1.Chmielnik - Celiny - Piotrkowice - Grabowiec - Suliszów - Piotrkowice - Chmielnik (27 km, 122 uczniów*) 2.Chmielnik - Zrecze Duże - Zrecze Chałupczańskie - Zrecze Małe - Chmielnik (11 km, 32 uczniów *); 3.Chmielnik - Łagiewniki - Lubania - Chmielnik ( 11 km, 33 uczniów *); 4.Chmielnik - Ługi - Suchowola - Chmielnik ( 13 km, 80 uczniów* ). * Ilość uczniów w dniu sporządzania specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chmielnik.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach