Przetargi.pl
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Kondratowice w roku szkolnym 2010/2011

Gmina Kondratowice ogłasza przetarg

 • Adres: 57-150 Prusy, Kondratowice, ul. Nowa 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3927681 , fax. 071 3926021
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kondratowice
  Kondratowice, ul. Nowa 1 1
  57-150 Prusy, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3927681, fax. 071 3926021
  REGON: 93193494000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kondratowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Kondratowice w roku szkolnym 2010/2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: 1. Usługi dowozu i odwozu uczniów i dzieci z terenu Gminy Kondratowice do Zespołu Szkół Publicznych w Prusach (Prusy, Księginice Wielkie) oraz Przedszkola Publicznego w Górce Sobockiej. 2. Usługi doraźnego przewozu uczniów wynikające z potrzeb obsługiwanych placówek. 3. Dowóz rozpoczyna się od godz. 6.40 a odwóz od godz. 12.15 4. Łączna dzienna długość trasy wynosi 139 km i może być zmieniana w zależności od potrzeb wyżej wymienionych placówek 5. Pojemnośc autobusu wynosi minimum 47 miejsc siedzących 6. Zamawiajacy nie pokrywa kosztów dojazdu i odjazdu autobusów do ich miejsca podstawienia. 7. W sytuacji, gdy autobus przewożący uczniów okaże się niesprawny, Wykonawca niezwłocznie zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy, spełniający określone warunki, aby mógł poruszać się po zaplanowanej trasie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: kondratowice.ibip.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach