Przetargi.pl
Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pomiechówek do szkół i przedszkola na terenie Gminy Pomiechówek w roku kalendarzowym 2023

Gmina Pomiechówek ogłasza przetarg

 • Adres: 05-180 Pomiechówek, Szkolna 1a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pomiechówek
  Szkolna 1a
  05-180 Pomiechówek, woj. mazowieckie
  REGON: 000617166
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomiechowek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pomiechówek do szkół i przedszkola na terenie Gminy Pomiechówek w roku kalendarzowym 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na dowozie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pomiechówek do Szkoły Podstawowej im. Gen. Wiktora Thommèe w Pomiechówku oraz Przedszkola Gminnego im. Gen. E. Knoll – Kownackiego w Pomiechówku.2) W ramach części nr 1 pn. „Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pomiechówek do Szkoły Podstawowej im. Gen. Wiktora Thommèe w Pomiechówku oraz Przedszkola Gminnego im. Gen. E. Knoll – Kownackiego w Pomiechówku” Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi polegającej na dowozie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pomiechówek do Szkoły Podstawowej im. Gen. Wiktora Thommèe w Pomiechówku oraz Przedszkola Gminnego im. Gen. E. Knoll – Kownackiego w Pomiechówku wraz z opiekunem zapewnionym przez Zamawiającego, w dni nauki szkolnej w roku kalendarzowym 2023 na trasie: Wymysły – Cegielnia Kosewo – Kosewo – Nowy Modlin (wieś) - Nowy Modlin (POM) – Stanisławowo - Bronisławka – Pomiechówek (miejsce przyjazdu i odjazdu teren szkolny przy ul. Nasielskiej 3 w Pomiechówku) i w kierunku powrotnym, tj. 30 kursów tygodniowo. Szacowana liczba wozokilometrów w całym okresie objętym zamówieniem, tj. od dnia 02.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wynosi 12 000 km. Przez kurs należy rozumieć jeden przejazd autokaru na ww. trasie. Kursy odbywać się będą w dniu nauki szkolnej, zgodnie z harmonogramem.3) Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w SWZ.1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na dowozie uczniów z terenu Gminy Pomiechówek do Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych.2) W ramach części nr 2 pn. „Dowóz uczniów z terenu Gminy Pomiechówek do Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych” Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi polegającej na dowozie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pomiechówek do Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych wraz z opiekunem zapewnionym przez Zamawiającego, w dni nauki szkolnej w roku kalendarzowym 2023 na trasie: Błędówko przez Wola Błędowska – Pomocnia – Błędowo – Śniadówko – Śniadowo – Goławice Pierwsze (miejsce przyjazdu i odjazdu teren szkolny w Goławicach Pierwszych 11) i w kierunku powrotnym, tj. 28 kursów tygodniowo. Szacowana liczba wozokilometrów w całym okresie objętym zamówieniem, tj. od dnia 02.01.2023 r. do dnia 29.12.2023 r. wynosi 26 200 km. Przez kurs należy rozumieć jeden przejazd autokaru na ww. trasie. Kursy odbywać się będą w dniu nauki szkolnej, zgodnie z harmonogramem.3) Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.2) UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:W zakresie Części nr 1 i 2: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodniez ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.3) SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.4) ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:a) doświadczenie wykonawcy:W zakresie Części nr 1 i 2: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na codziennym, tzn. we wszystkie dni nauki szkolnej, przewozie dzieci i młodzieży do szkół przez okres nie krótszy niż 10 miesięcy każde zamówienie.b) kwalifikacje zawodowe kadry technicznej:W zakresie Części nr 1: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia minimum dwoma dopuszczonymi do ruchu pojazdami, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2010 r., w tym wyposażonymi w 40 miejsc siedzących dla pasażerów oraz posiadających pasy bezpieczeństwa;W zakresie Części nr 2: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia minimum jednym dopuszczonym do ruchu pojazdem, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2010 r., w tym wyposażonym w 40 miejsc siedzących dla pasażerów oraz posiadającym pasy bezpieczeństwa.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach