Przetargi.pl
Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Prószków oraz do szkół specjalnych w Opolu, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu.

Gmina Prószków ogłasza przetarg

 • Adres: 46-060 Prószków, Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774013700 , fax. 774013711
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Prószków
  Opolska 17
  46-060 Prószków, woj. opolskie
  tel. 774013700, fax. 774013711
  REGON: 531413248
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.proszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Prószków oraz do szkół specjalnych w Opolu, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Dowóz i odwóz autobusem uczniów w dni nauki szkolnej: a) z miejscowości Górki, Chrząszczyce, Nowa Kuźnia, Prószków, Przysieczy do Publicznej Szkoły Podstawowej w Złotnikach; b) z miejscowości Przysiecz, Jaśkowice do Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Prószkowskiej; c) z miejscowości Nowa Kuźnia, Przysiecz, Jaśkowice, Ligota Prószkowska, Złotniki do Publicznej Szkoły Podstawowej w Prószkowie; zgodnie z rozkładem jazdy oraz mapką z trasą dowozu stanowiącymi załącznik Nr 1 i 1a oraz zapewnienie opieki nad uczniami w czasie dowozu i odwozu. 2) Dowóz i odwóz busem, 4 (czterech) uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką nad uczniami w czasie dowozu i odwozu , w dni nauki szkolnej z miejscowości Złotniki, Przysiecz, Nowa Kuźnia, Prószków do szkół specjalnych w Opolu, zgodnie z rozkładem jazdy oraz mapką z trasą dowozu stanowiącymi załącznik Nr 2 i 2 a. 3) Dowóz i odwóz busem uczniów w dni nauki szkolnej z miejscowości Zimnice Małe oraz Boguszyce do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zimnicach Wielkich zgodnie z rozkładem jazdy oraz mapką z trasą dowozu stanowiącymi załącznik Nr 3 i 3a oraz zapewnienie opieki nad uczniami w czasie dowozu i odwozu. 4) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy, w tym dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią liczbę środków transportu zapewniającą każdemu uczniowi miejsce siedzące. Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do zapewnienia uczniom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny, wygody, właściwej opieki oraz punktualności świadczonych dowozów. Obowiązek ubezpieczenia pojazdów, za pomocą których Wykonawca będzie realizował umowę, w zakresie ubezpieczenia AC, OC, NNW spoczywa na Wykonawcy. Pojazdy muszą posiadać aktualne przeglądy techniczne, nienaganny stan techniczny – zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu technicznego pojazdów, za pomocą których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy oraz dokumentów potwierdzający stan techniczny pojazdów. 5) W przypadku awarii pojazdów, za pomocą których Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na swój koszt dowozu uczniów pojazdem zastępczym, który winien posiadać równorzędny poziom usług. 6) W odniesieniu do realizacji przedmiotu zamówienia 2) wykonawca zapewni środek transportu przystosowany do przewozu uczniów niepełnosprawnych, sprawny technicznie, oznakowany jako środek transportu do przewozu osób niepełnosprawnych. 7) Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, tzn. dysponować kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii D lub D1, z ważnymi badaniami lekarskimi , zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 r., poz. 2140) i opiekunami spełniającymi warunki wymagane od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace, zwłaszcza w części dotyczącej stanu zdrowia i badań, o których mowa w art.229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2020, poz. 1320) oraz posiadającymi aktualne szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zamawiający wyklucza możliwość łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. Do zadań opiekuna należy przede wszystkim zapewnienie uczniom bezpieczeństwa przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu oraz bezpośrednio w trakcie danego przewozu w pojeździe. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach