Przetargi.pl
Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tułowice w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 49-130 Tułowice, Porcelanowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77/4600133
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach
  Porcelanowa 21
  49-130 Tułowice, woj. opolskie
  tel. 77/4600133
  REGON: 00118221000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://psptulowice.szkolnastrona.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tułowice w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz/odwóz dzieci do/z placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tułowice w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych tj. w terminie od 01 września 2019 r. do 31 lipca 2020 r. Zamówienie realizowane będzie w ramach przewozów regularnych (na podstawie biletów miesięcznych). Przewóz uczniów będzie realizowany w oparciu o załącznik nr 2 do SIWZ na I półrocze i na II półrocze. Planowany jest jeden dowóz w godzinach porannych i dwa odwozy w godzinach popołudniowych Trasy przewozu uczniów to: w I półroczu Tułowice – Goszczowice - Ligota Tułowicka - Tułowice oraz Tułowice – Szydłów – Skarbiszowice - Tułowice Małe ––Tułowice, w II półroczu Tułowice – Szydłów– Skarbiszowice –Tułowice Małe - Tułowice oraz Tułowice – Goszczowice - Ligota Tułowicka – Tułowice. MIEJSCOWOŚĆ - ILOŚĆ UCZNIÓW: Skarbiszowice - 15, Szydłów – 23, Goszczowie – 17, Ligota Tułowicka - 17,Tułowice Małe - 5, OGÓŁEM 77 uczniów dojeżdżających.Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie. Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami w czasie dowozu/odwozu do szkoły. Z przewozów będą korzystać dzieci przedszkolne i uczniowie szkoły podstawowej na podstawie biletów miesięcznych wydanych przez Wykonawcę, według otrzymanych od dyrektorów placówek informacji o liczbie uczniów uprawnionych do dowozu. Kontrolę uprawnień przejazdu osób korzystających z przewozów umownych wykonuje opiekun. Dopuszcza się przejazdy uczniów, którzy nie są uprawnieni do korzystania z bezpłatnego dowozu oraz sprzedaż im biletów. Osoby zatrudnione do sprawowania opieki muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia uczniów do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz za uczniów odwożonych od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez uczniów autobusu na przystanku w swojej miejscowości. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice /prawni opiekunowie/. Podczas dowozu opiekun odprowadza uczniów dowożonych pod drzwi wejściowe do szkoły i przekazuje ich wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi dyżurnemu. Podczas odwozów opiekun szkolnego autobusu odbiera uczniów spod drzwi szkoły i wprowadza do autobusu szkolnego zgodnie z ustalonym porządkiem. Szczegółowe rozkłady godzin odwozu i dowozu uczniów na poszczególnych trasach będą ustalone przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach na trzy dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godziny dowozu i odwozu uczniów. Wykonawca, do dowozu/odwozu uczniów do szkół, ma wykorzystywać pojazdy dopuszczone do ruchu w zakresie przewozów pasażerskich i odpowiednio oznakowane. Podmiot, który będzie realizował przedmiot zamówienia będzie zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością miejsc siedzących, dostosowaną do ilości dowożonych osób. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być oznakowane, ubezpieczone oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego. Wykonawca będzie przestrzegał regularności i punktualności kursowania zgodnie z ustalonym harmonogramem przewozów.Cena za usługę dowozu to: - uśredniona cena brutto biletu miesięcznego dwustronnego (dowód i odwóz) dla jednego ucznia, która zawiera wszystkie koszty Wykonawcy łącznie z opłatą za opiekuna - ucznia z miejscowości: Goszczowice, Ligota Tułowicka, Tułowice Małe, Skarbiszowice oraz Szydłów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiada aktualną licencję do wykonywania transportu drogowego osób na podstawie ustawy z 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 58)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach