Przetargi.pl
Dostosowanie zasobów sprzętowych - dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 o nazwie Budowa narzędzi e-Administracji w oparciu o zintegrowany system zarządzania sprawami dla rządowej administracji zespolonej województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne ogłasza przetarg

 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3497320 , fax. 052 3497322
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
  ul. Jagiellońska 3 3
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3497320, fax. 052 3497322
  REGON: 00051423600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie zasobów sprzętowych - dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 o nazwie Budowa narzędzi e-Administracji w oparciu o zintegrowany system zarządzania sprawami dla rządowej administracji zespolonej województwa kujawsko-pomorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich sprzętu informatycznego w postaci serwerów, szaf serwerowych, komputerów stacjonarnych, monitorów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, skanerów, macierzy dyskowej oraz oprogramowania komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dostarczony sprzęt, urządzenia, akcesoria oraz oprogramowanie komputerowe muszą spełniać określone przez Zamawiającego minimalne wymagania w zakresie technicznym, użytkowym, jakościowym oraz wydajnościowym podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości (odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia): 1) dla części nr 1 zamówienia - w kwocie 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100 zł); 2) dla części nr 2 zamówienia - w kwocie 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 zł); 3) dla części nr 3 zamówienia - w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bydgoszcz.uw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach