Przetargi.pl
Dostosowanie pomieszczeń w budynkach szpitalnych do nakazów Państwowego Inspektora Sanitarnego, wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia "W sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą" oraz innych przepisów

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-393 Kraków, dr. J. Babińskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48(012)6524347, , fax. +48(012)2621335
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
  dr. J. Babińskiego 29
  30-393 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48(012)6524347, , fax. +48(012)2621335
  REGON: 00029855400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.babinski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie pomieszczeń w budynkach szpitalnych do nakazów Państwowego Inspektora Sanitarnego, wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia "W sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą" oraz innych przepisów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie wykonania wewnętrznych robót dostosowawczych budowlano-instalacyjnych w ramach zadania pn.: „Dostosowanie pomieszczeń w budynkach szpitalnych do nakazów Państwowego Inspektora Sanitarnego, wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia "W sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą" oraz innych przepisów”. 2) Zadanie dotyczy wykonania wewnętrznych prac dostosowawczych, budowlano-instalacyjnych pomieszczeń w budynkach szpitalnych nr: 5C i 102, w ramach dwóch Pakietów: 2.1) Pakiet I – dotyczy wykonania wewnętrznych prac dostosowawczych, budowlano-instalacyjnych pomieszczeń w budynku szpitalnym nr 5C (I piętro), w tym między innymi: 2.1.1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe (m.in. rozbiórka okładziny ścian; częściowe skucie tynków; częściowy demontaż posadzek z terakoty); 2.1.2) Roboty ogólnobudowlane (m.in. uzupełnienie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej; okładziny ścian z płytek; roboty posadzkarskie z terakoty; roboty malarskie ścian, sufitów; montaż narożników i odbojnic); 2.1.3) Roboty instalacyjne wod-kan. (m.in. wymiana umywalek, baterii, brodzików, kabin, grzejników łazienkowych); 2.1.4) Uprzątniecie terenu po wykonanych robotach. 2.2) Pakiet II – dotyczy wykonania wewnętrznych prac dostosowawczych, budowlano-instalacyjnych pomieszczeń w budynku szpitalnym nr 102 (w dwóch oddziałach szpitalnych), w tym między innymi: 2.2.1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe (m.in. rozbiórka okładziny ścian; częściowe skucie tynków; częściowy demontaż posadzek z PCV ); 2.2.2) Roboty ogólnobudowlane (m.in. uzupełnienie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej; okładziny ścian z płytek; roboty posadzkarskie [wykładzina PCV z wywinięciem na ścianę]; częściowe uzupełnienie okładziny ścian z płytek; roboty malarskie ścian, sufitów, stolarki drzwiowej; montaż narożników i odbojnic); 2.2.3) Roboty instalacyjne wod-kan. (m.in. wymiana umywalek, baterii); 2.2.4) Uprzątniecie terenu po wykonanych robotach. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie zgodnie z zamieszczonymi do niniejszej SIWZ przedmiarami robót dla poszczególnych pakietów i oddziałów szpitalnych. 3) Przedmiot zamówienia wykonany zostanie w oparciu o przedmiary robót, wymagania określone niniejszą SIWZ, w tym w szczególności we wzorze umowy - załączniki nr 5 i 6 do SIWZ. Ponadto przedmiot zamówienia Wykonawca wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz z zachowaniem najwyższej staranności. 4) Okres rękojmi na wykonane roboty budowlano-instalacyjne i wbudowane materiały wynosi 3 lata (36 miesięcy), liczonych od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ, Kosztorys/y ofertowy/e, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 3 do SIWZ, Zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby - zał. nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach