Przetargi.pl
DOSTOSOWANIE OBIEKTU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI „AGAT" W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. CERVI 14 - DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY P.POŻ. W ZAKRESIE ETAPU I: - WYDZIELENIA STREF POŻAROWYCH W OBIEKCIE; - MONTAŻU SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK ; - INSTALACJI OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, AWARYJNEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 58-560 Jelenia Góra, Cervi
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7552064 w.4026, , fax. 757 551 093
 • Data zamieszczenia: 2019-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze
  Cervi 14
  58-560 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7552064 w.4026, , fax. 757 551 093
  REGON: 23008105500029
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanatorium-agat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTOSOWANIE OBIEKTU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI „AGAT" W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. CERVI 14 - DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY P.POŻ. W ZAKRESIE ETAPU I: - WYDZIELENIA STREF POŻAROWYCH W OBIEKCIE; - MONTAŻU SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK ; - INSTALACJI OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, AWARYJNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów ochrony p. pożarowych. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W 2019 r. z realizacji wyłączono wykonanie instalacji hydrantowej, DSO i wymianę zewnętrznej stalowej witryny na PCV. Stan istniejący: ( wg opisu w PB) „Budynek główny Sanatorium Uzdrowiskowego MSW „Agat” zlokalizowany jest przy ul. Cervi 14 w Jeleniej Górze – Cieplicach. Budynek sześciokondygnacyjny, o rozczłonkowanej bryle – dwie proste bryły zespolone na kształt lekko rozwartej litery „L”, w zabudowie wolnostojącej z przylegającym do niego trzykondygnacyjnym pawilonem gastronomiczno – zabiegowym. Przyziemie budynku obejmuje pomieszczenia techniczno- gospodarcze, magazynowe, garaże, itp. W parterze znajdują się pomieszczenia administracyjne, sale gimnastyczne oraz pokoje hotelowe. Pozostałe kondygnacje obejmują pokoje hotelowe oraz gabinety lekarskie i gabinety masażu. W poziomie dachu, w dwóch węzłach – przy głównej klatce schodowej w części środkowej budynku oraz przy klatce schodowej w skrzydle północnym, znajdują się pomieszczenia techniczne. Budynek posiada układ korytarzowy z główną komunikacją pionową, poprzez klatkę schodową i dwa dźwigi osobowe w części środkowej obiektu oraz dwie klatki schodowe ewakuacyjne, jedną na skraju skrzydła północnego, drugą na skraju skrzydła południowego. Konstrukcja nośna budynku w technologii wielkoblokowej. Ściany nośne w układzie poprzecznym, w rozstawie co 3,30 m. Fragmenty budynku, tj. klatki schodowe, szyby dźwigu, większe fragmenty parteru, wykonane w technologii tradycyjnej. Stropy z płyt prefabrykowanych i DZ 3.Ściany działowe oraz ścianki stanowiące obudowę bloków i pustaków wentylacyjnych z cegły dziurawki gr. 6 cm, otynkowane dwustronnie tynkiem gr. 2 cm. Ściany działowe z cegły dziurawki grubości 12 cm. Ściany osłonowe i ocieplenie konstrukcji z bloczków gazobetonowych. Ściany działowe w pomieszczeniach 345 i 450 z płyt GK o grubości ok. 8 cm. Stropodach z płyty żelbetowej. Schody wewnętrzne płytowe żelbetowe. Zestawienie powierzchni: powierzchnia zabudowy – ok. 1 260 m2 powierzchnia użytkowa /wewnętrzna/ – 7 369,12 m2 kubatura – ok. 317 000 m3 wysokość budynku – 22 m ilość kondygnacji (przyziemie, parter, I, II, II, IV piętro) – 6 przyziemie – 1 246,25 m2 parter – 1 252,55 m2 I piętro – 1 214,90 m2 II piętro – 1 218,93 m2 III piętro – 1 220,77 m2 IV piętro – 1 215,72 m2 ŁĄCZNIE: 7 369,12 m2 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: - wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy, - wydzielenie skrajnych klatek schodowych (K2 i K3) drzwiami w klasie EIS 60 (przyziemie) i EIS 30 (pozostałe kondygnacje) wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych, - demontaż istniejących witryn centralnej klatki schodowej (K1), - wydzielenie klatki schodowej centralnej (K1) ściankami przeszklonymi w kl. EIS 60 z drzwiami w klasie EIS 30 wraz z wymurowaniem ścianek działowych, - montaż witryn przeszklonych w kl. EI 120 z drzwiami w klasie EIS 60, wydzielających budynek główny od pawilonu gastronomiczno – zabiegowego ( W3 i W4), - montaż stolarki dymoszczelnej, - wykonanie nowych otworów okiennych wraz z nadprożami, - montaż okien oddymiających i napowietrzających, - wykonanie obudowy istniejących ścian działowych z płyt GKF (klatka K1), - wykonanie instalacji wew. – oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego i SAP - prace tynkarskie, malarskie i wykończeniowe – wewnątrz budynku, - uporządkowaniem terenu. Przyjęte rozwiązania projektowe zawarte są w Projekcie budowlanym. UWAGA: Do obowiązków wykonawcy należy zabezpieczenie przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi istniejących podłóg i posadzek na ciągach komunikacyjnych, z których Wykonawca będzie korzystał w czasie prowadzenia robót budowlanych. Prace prowadzone będą na terenie budynku Sanatorium na czynnym obiekcie. Na czas prowadzenia prac odpowiednie fragmenty budynku będą wyłączone z działalności, jaką na co dzień prowadzi Sanatorium. W trakcie wykonywania przedsięwzięcia budowlanego nie przewiduje się utrudnień, które mogłyby mieć wpływ na prowadzenie robót. Czas prowadzenia prac szczególnie uciążliwych (kucie, wiercenie, itp.) należy każdorazowo ustalać z Zamawiającym. Teren robót należy wygrodzić i oznaczyć strefy niebezpieczne, ponadto oddzielić odpowiednimi kurtynami antypyłowymi od pozostałej części obiektu. Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne, dla całego przedmiotu zamówienia - minimum 60 miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215110-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości 10 000zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Polisa, gwarancja, poręczenie lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Koniecznym jest, żeby dokument ten obejmował odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 upzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić - przelewem na rachunek Zamawiającego, otwarty w PLN : BGK 0. Wrocław 55 1130 1033 0018 8182 1920 0004 adnotacją w tytule wpłaty : Wadium – dostosowanie do wymagań p.poż. 6. Wadium wnoszone w innej, niż pieniądz dopuszczonej przez Zamawiającego formie _formach wykonawca wnosi do Zamawiającego przy czym, w takim przypadku za termin doręczenia uważa się datę jego zdeponowania w sekretariacie Dyrektora - pokój nr 19 , parter budynku głównego, w godzinach urzędowania. 7. Wadium w innej niż pieniądz dopuszczonej przez Zamawiającego formie/formach wykonawca może również dołączyć do oferty. 8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy Bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest nie wystarczającym warunkiem do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 9. W przypadku, kiedy wnoszone wadium w postaci gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych dotyczy zabezpieczenia oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - w treści gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych muszą znajdować się wszystkie podmioty (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, partnerzy spółki joint venture) wymienieni jako wykonawcy. 10. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w punkcie XVIII. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i ust.3a upzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 upzp., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art.45 i art.46 upzp. 14. Wadium w formie gwarancji lub poręczeń nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, kiedy wykonawca korzysta z Podmiotu udostępniającego zasoby („inny podmiot”) celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu – stosowne zobowiązanie tego Podmiotu udostępniającego- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 i w oryginale. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP: dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak okoliczności powodujących wykluczenie wykonawcy z postępowania- wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach