Przetargi.pl
DOSTĘPNA SZKOŁA – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W KREOWANIU PRZYJAZNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB UCZNIÓW ORAZ OTOCZENIA - DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO

Gmina Miasto Złotów ogłasza przetarg

 • Adres: 77-400 Złotów, Aleja Piasta 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. + 48 67 263 26 40 , fax. + 48 67 265 00 25
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Złotów
  Aleja Piasta 1
  77-400 Złotów, woj. wielkopolskie
  tel. + 48 67 263 26 40, fax. + 48 67 265 00 25
  REGON: 570791342
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTĘPNA SZKOŁA – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W KREOWANIU PRZYJAZNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB UCZNIÓW ORAZ OTOCZENIA - DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa mebli i wyposażenia meblowego do jednostek oświatowych Gminy Miasto Złotów, tj. do: 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Złotowie im. Stanisława Staszica w Złotowie, ul. Bohaterów Westerplatte 9, 77-400 Złotów, tel.: 67 265 00 36,2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Złotowie, ul. 8 Marca 16, 77-400 Złotów, tel.: 67 265 00 88,3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Złotowie, ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów, tel. 67 263 34 86Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4a do SWZ (Formularz cenowy wraz ze specyfikacją techniczną). Opisane tam parametry stanowią minimalne wymagania jakościowe i techniczne zamawianych mebli i wyposażenia meblowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39150000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach