Przetargi.pl
Dostawy sprzętu i aparatury medycznej Nr sprawy 19/Szp/2015

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-128 Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie 4
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 5855252, 5855303 , fax. 052 5855300
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Wały Jagiellońskie 4 4
  85-128 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 5855252, 5855303, fax. 052 5855300
  REGON: 09139321800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna więziennictwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy sprzętu i aparatury medycznej Nr sprawy 19/Szp/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej: PROCESOR WIZYJNY I ŻRÓDŁO ŚWIATŁA - szt. 1, VIDEOGASTROSKOP - szt. 2, VIDEOKOLONOSKOP- szt. 1. WYPOSAŻENIE DODATKOWE: SYSTEM ARCHIWIZACJI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH- szt. 1, SSAK MEDYCZNY- szt. 1, KLESZCZE BIOPSYJNE- szt. 2, WÓZEK- szt. 1, MONITOR MEDYCZNY - szt. 1 Wymagalne parametry techniczne przez Zamawiającego: Procesor wizyjny i źródło światła - 1 szt. Lp. Parametry techniczne 1Źródło światła - lampa halogen 2Moc Lampy min.150W 3Przetwornik CCD kolor 4Maksymalny czas gotowości urządzenia do badania po włączeniu zasilania do 15 sekund 5Wyostrzenie obrazu w trakcie badania 6Funkcja zatrzymania obrazu głównego z ruchomym obrazem dodatkowym 7Wyjścia wideo: min. RGB, S-VHS 8Lampa zapasowa 9Metoda pomiaru światła: szczytowa/uśredniona 10Możliwość przypisania dowolnej funkcji procesora do dowolnego przycisku na głowicy sterującej wideoendoskopu (dostępna możliwość zaprogramowania: wyostrzenia obrazu, zamrożenia obrazu, metody pomiaru światła, zapisania obrazu endoskopowego na urządzeniu zewnętrznym, takim jak wideoprinter, komputer PC) 11Wyostrzenie obrazu elektroniczne w min. 3 poziomach 12Regulacja kontrastu w min. 3 zakresach 13Elektroniczne powiększenie obrazu do 2x 14Możliwość wyświetlania obrazu: w lustrzanym odbiciu oraz odwróconego o 180 stopni 15Podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora 16Kompatybilność z oferowanymi aparatami (wideogastroskopy, wideokolonoskop) 17Źródło światła i pompa insuflacyjna kompatybilne z posiadanymi endoskopami serii FG FC bez użycia dodatkowych adapterów i konektorów łączących Wideogastroskop - 2 szt. Lp. Parametry techniczne 1Pełna zanurzalność endoskopu 2Przetwornik CCD kolor 3Kanał roboczy min. 2,8 mm 4Długość robocza sondy wziernikowej max. 1050 mm 5Kąt widzenia min. 140 st. 6 Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej góra 210 stopni b) dół 120 stopni c) prawo 120 stopni d) lewo 120 stopni 7Średnica zewnętrzna sondy Wziernikowej max 9,8 mm 8Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor 9Głębia ostrości min. 5-100 mm 10Programowalne przyciski endoskopowe (minimum 3). Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu. 11Rotacja endoskopu we wtyku do procesora wizyjnego w zakresie 180 st. 12Kompatybilność z posiadaną myjnią - dezynfektorem BHT INNOVA E2 13Kompatybilność z oferowanym procesorem wizyjnym 14System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora Wideokolonoskop - 1 szt. Lp.Parametry techniczne 1 Pełna zanurzalność endoskopu 2 Przetwornik CCD kolor 3 Kanał roboczy min. 3,8 mm 4 Długość robocza sondy wziernikowej min 1500 mm 5 Kąt widzenia min 140st. 6 Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej góra 180 stopni b) dół 180 stopni c) prawo 160 stopni d) lewo 160 stopni 7 Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max 13,2 mm 8 Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor 9 Głębia ostrości min. 3-100 mm 10 Programowalne przyciski endoskopowe (minimum 3). Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu. 11 Zróżnicowana gibkość tuby wziernikowej (stała lub regulowana) 12 Rotacja endoskopu we wtyku do procesora wizyjnego w zakresie 180st. 13 Kompatybilność z oferowanym procesorem wizyjnym 14 Kompatybilność z posiadaną myjnią - dezynfektorem BHT INNOVA E2 15 System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora System archiwizacji badań endoskopowych Lp. Parametry techniczne 1 Oprogramowanie komputerowe umożliwiające archiwizację danych z badań endoskopowych z oferowanego zestawu endoskopowego 2 Przenośny zestaw komputerowy (laptop) o parametrach zapewniających stabilną pracę systemu 3 Drukarka laserowa (kolorowa) 4 pojemność dysku twardego dla każdego zestawu min.500 GB 5 Możliwość sporządzania, drukowania i archiwizacji raportów z badania zawierających opis badania, dokumentację fotograficzną i dane pacjenta 6 Możliwość rejestracji obrazów i sekwencji wideo w trybie jedno i dwu podglądowym na jednym monitorze użytkownika (np. procedura EUS lub ERCP) 7 Możliwość wprowadzenia użytkowników z delegacją uprawnień dla każdego użytkownika, ustawienia na hasło 8 Możliwość tworzenia szablonów raportów (wklejanie części zapisanych wcześniej opisów) możliwość zapisu z poziomu programu zdjęć w formatach: .bmp, .jpg, .gif 9 Baza kodów ICD9 i ICD10 10 Możliwość sterowania zapisem zdjęć i sekwencji wideo z dowolnego przycisku na głowicy endoskopu na dysk komputera Ssak medyczny - 1 szt. Lp. Parametry techniczne 1 Pompa próżniowa bezolejowa 2 Masa max.5,6 kg 3 Przepływ min. 30 l/min. 4 Maks. podciśnienie 82 kPa 5 Głośność max. 45 dB 6 Zasilanie sieciowe 230V, 50/60 Hz 7 Przewód zasilający o długości min. 3 m 8 Praca ciągła 24 godziny na dobę Kleszcze biopsyjne - 2 szt. Lp. Parametry techniczne 1 Kleszcze biopsyjne wielorazowe (autoklawowalne) przystosowane do kanału roboczego min. 2,8 mm. Długość narzędzia 230 cm. Wózek medyczny - 1 szt. Lp. Parametry techniczne 1 Podstawa jezdna z blokadą kół 2 Wieszak na endoskop 3 Możliwość ustawienia całego zestawu endoskopowego 4 Obrotowe ramię do monitora medycznego 5 Szuflada na klawiaturę Monitor medyczny - 1 szt. Lp. Parametry techniczne 1 Min 19 cali 2 Matryca LCD 3 Rozdzielczość min 1280x1024 4 Kąt widzenia min 160 x 160 stopni 5 Wejścia min DVI, Y/C, RGBS Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak nawet jednego z w/w wymagań będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Wymagania stawiane przez Zamawiającego: 1) Oferowane endoskopy muszą współpracować z posiadaną przez Zamawiającego myjką endoskopową firmy BHTHYGIENE TECHNIK GMBH Typ INNOVA E 2 rok produkcji 2004, posiadane przyłącze do endoskopów firmy Pentax 2) Sprzęt objęty przedmiotem zamówienia musi ze sobą współpracować, 3) Oferent zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym bezpłatną naprawę uszkodzeń niegwarancyjnych przez okres min 24 miesięcy 4) Wykonawca gwarantuje czas reakcji swojego autoryzowanego serwisu maksymalnie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia usterki przez zamawiającego 5) Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) Wszystkie zamawiane urządzenia muszą być zgodne z normami dopuszczającymi je do obrotu i używania zgodnie z aktualna ustawą o wyrobach medycznych. Do oferty załączyć odpowiednie dokumenty lub oświadczenia. W celu sprawdzenia przez Zamawiającego spełnienia stawianych warunków i wymogów zamieszczonych w opisie przedmiotu zamówienia, należy dołączyć do oferty podpisaną dokumentację, w której zawarta będzie szczegółowa specyfikacja dotycząca oferowanego sprzętu, aparatury medycznej. Do oferty należy dołączyć: oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim (dane techniczne urządzenia, wymiary, z jakich elementów się składa, prospekty, warunki serwisowania, gwarancji, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowym urządzeniem). Miejsce, sposób, terminy dostaw oraz forma i termin płatności: - Dostawy w/w sprzętu i aparatury medycznej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia należy dostarczyć do wskazanego miejsca zlokalizowanego na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. - Wykonawca dostarczać będzie dany przedmiot zamówienia własnym transportem, na swój koszt, zgodnie z warunkami transportowymi określonymi przez producenta urządzenia. - Dostarczany przedmiot zamówienia winien być dostarczony w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, odbiór potwierdzony pisemnie przez przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego. - Realizacja dostaw w uzgodnionych terminach, w godzinach 7:00 - 15:00. - Termin płatności: zgodnie z umową ( załącznik nr 5 do SIWZ) nie później niż do 31.12.2015r., forma płatności: przelew. 2. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są postanowienia zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Walory kliniczne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach