Przetargi.pl
Dostawy rękawów foliowych dla Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bukowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-533 Mysłakowice, Bukowiec, ul. Robotnicz
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 71 31 271 , fax. 75 71 31 271
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bukowcu
  Bukowiec, ul. Robotnicz 6
  58-533 Mysłakowice, woj. dolnośląskie
  tel. 75 71 31 271, fax. 75 71 31 271
  REGON: 22313012000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karkonosze.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy rękawów foliowych dla Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy rękawów foliowych do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Realizacja zamówień cząstkowych nie później niż do 3 dni roboczych od otrzymanego zamówienia. Docelowo do Zamawiającego ma zostać dostarczonych ok. 80 szt. rękawów foliowych. Faktury częściowe przy dostarczeniu każdej partii rękawów foliowych. Zamawiający wymaga, aby przy każdej dostawie było min. 8 szt. rękawów foliowych na palecie. Zamawiający posiada maszynę, która stosowana jest do napełniania rękawów foliowych masą kompostową. Po napełnieniu sekcji roboczej, odbywa się prasowanie i wpychanie masy do rękawa. Masa kompostowa wprowadzana jest do rękawa przy użyciu tłoka pchanego siłownikiem hydraulicznym. Podstawowe parametry maszyny: - objętość robocza – 7,5 m3 - moc silnika – 37/50 [kW/KM] - tunel – 2,4 m - wysokość – 3000 mm - szerokość – 3310 mm - długość – 6722 mm Parametry rękawów foliowych: - średnica - 2,4 m, - grubość – min. 225 mikronów, - długość – 75 m, - materiał – LDPE, - kolor wierzchni biały, wewnątrz czarny - dołączony do każdego rękawa zestaw naprawczy (tj. taśma reperacyjna minimum 2 szt., opaska zaciskowa minimum 2 szt.) - odporne na warunki atmosferyczne Miejsce dostarczania rękawów: Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach –Kostrzycy (składowisko odpadów).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44174000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej-w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach