Przetargi.pl
Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii – Enzalutamidum

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0324291000, 4291288 , fax. 324 291 225
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
  ul. Energetyków 46
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 0324291000, 4291288, fax. 324 291 225
  REGON: 27278032300014
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.rybnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii – Enzalutamidum
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii – Enzalutamidum dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 1.1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz cenowy”). Podane w formularzu cenowym ilości dotyczą okresu 2 miesięcy (na taki okres zostanie zawarta umowa), ilości te mają charakter orientacyjny i mogą się zmieniać w zależności od potrzeb szpitala. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo asortyment zgodnie z potrzebami szpitala, dopuszcza także produkt równoważny, biopochodny, przez który rozumie preparat o tym samym zastosowaniu oraz składzie chemicznym, postaci i drodze podania, jak opisany w załączniku nr 1.1 („Formularz cenowy”), chyba że zaznaczono inaczej. Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Wzór umowy”). Umowa została zawarta po zakończeniu postępowania na okres 2 miesięcy, stąd ceny podane w punkcie IV.6 są wartościami brutto na ww. okres.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33652000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach