Przetargi.pl
Dostawy pieczywa świeżego i bułki tartej do Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 32-720 Nowy Wiśnicz,
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 612-85-66 , fax. 146 128 569
 • Data zamieszczenia: 2021-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie
  tel. 014 612-85-66, fax. 146 128 569
  REGON: 31998300000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy pieczywa świeżego i bułki tartej do Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy pieczywa świeżego i bułki tartej 15811100-7, 15821000-9 1. Chleb mieszany kg 80 000 - chleb mieszany jasny krojony, CPV 15811100-7, o wadze jednostkowej 0,40 kg, produkowany zgodnie z obowiązującymi normami, pakowany w właściwe do tego celu worki foliowe, oznakowany według obowiązujących przepisów, w szacunkowej ilości rocznej 80 000 kg, o minimalnym terminie przydatności do spożycia 3 dni od dnia dostawy, w przypadku dłuższej przerwy między dostawami (święta) termin przydatności do spożycia o dłuższym terminie 2. Chleb pszenny kg 22 000 - chleb pszenny krojony, CPV 15811100-7, o wadze jednostkowej 0,40 kg, produkowany zgodnie z obowiązującymi normami, pakowany w właściwe do tego celu woreczki foliowe, oznakowany według obowiązujących przepisów, w szacunkowej ilości rocznej 22 000 kg, o minimalnym terminie przydatności do spożycia 3 dni od dnia dostawy, w przypadku dłuższej przerwy między dostawami (święta) termin przydatności do spożycia o dłuższym terminie 3. Bułka tarta kg 800 - bułka tarta, CPV 15821000-9, w opakowaniu jednostkowym 0,5 kg, w szacunkowej ilości rocznej 800 kg, o minimalnym terminie przydatności do spożycia 30 dni od dnia dostawy, oznakowanej według w/w przepisów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać Polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, lub parametrom odnoszącym się do tych norm). 2. Ilości szacunkowe mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od stanu zaludnienia w jednostce.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15811100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach