Przetargi.pl
DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OBRYTEM W SEZONIE WIOSNA – LATO 2020

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 07-215 Obryte, Obryte
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-29 7411080 w. 30 , fax. 0-29 7411080
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  Obryte 188
  07-215 Obryte, woj. mazowieckie
  tel. 0-29 7411080 w. 30, fax. 0-29 7411080
  REGON: 30892700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsobryte.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielna powiatowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OBRYTEM W SEZONIE WIOSNA – LATO 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego. Przedmiot dostawy musi spełniać wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1, który powinien spełniać parametry techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach, pod względem parametrów eksploatacyjnych jak i wymagań ochrony środowiska i posiadający następujące parametry: 1. gęstość w temperaturze 15 ºC nie wyższa niż 860 kg/m3, 2. zawartość siarki nie większa niż 0,10%/m/, 3. wartość opałowa nie mniejsza niż 42,60 MJ/kg, 4. temperatura zapłonu min. 56ºC, 5. zawartość wody max 200 mg/kg, 6. oraz inne określone w powyższej normie. Przewidywana ilość oleju opałowego lekkiego w roku 2019 to ogółem: 180 000 l. Zamówienie zostanie podzielone na dwa etapy: Etap pierwszy – od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2019 r (szacunkowo 80 000 litrów) Etap drugi – od 01 lipca do 31 grudnia 2019 r. (szacunkowo 100 000 litrów) Przewidywana ilość oleju opałowego lekkiego w I półroczu 2019 to ogółem: 80 000 litrów i odnosi się do rzeczywistych warunków tankowania do zbiorników Zamawiającego. Wielkość dostarczanego w częściach oleju opałowego nie będzie podlegać przeliczaniu na warunki referencyjne tj. objętości oleju opałowego w temperaturze15 ºC. Jednorazowa dostawa w ilości 5000 – 13 000 litrów. Faktyczna ilość zamówionego oleju opałowego uzależniona będzie od warunków atmosferycznych oraz potrzeb DPS
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca przedłoży aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia ściśle według wzoru druku załączonego przez Zamawiającego- Formularza oferty, stanowiącego Załącznik Nr do SIWZ, zapoznania się z treścią stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ projektu umowy, zaparafowania go i podpisania, a także złożenia oświadczenia w zakresie RODO, stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach