Przetargi.pl
DOSTAWY NAPOI BEZALKOHOLOWYCH DLA AMW REWITA Sp. z o. o., DLA ODDZIAŁU Rewita SOPOT, JURATA , BIURO ZARZĄDU WARSZAWA , Nr postępowania: RWT /PZP/29/2019

AMW REWITA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 03-310 Warszawa, ul. św. J. Odrowąża
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 2709550 , fax. 22 2702143
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW REWITA Sp. z o.o.
  ul. św. J. Odrowąża 15
  03-310 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 2709550, fax. 22 2702143
  REGON: 14299025400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewita.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWY NAPOI BEZALKOHOLOWYCH DLA AMW REWITA Sp. z o. o., DLA ODDZIAŁU Rewita SOPOT, JURATA , BIURO ZARZĄDU WARSZAWA , Nr postępowania: RWT /PZP/29/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy napoi bezalkoholowych dla AMW REWITA Sp. z o. o., dla Oddziału Rewita Sopot – część nr 1, Oddziału Rewita Jurata – część nr 2 oraz Biuro Zarządu Warszawa – część nr 3 w ilościach i asortymencie określonym w załącznikach 1A, 1B i 1C do SIWZ. Produkty określone w formularzu ofertowo-cenowym częściowo przeznaczone są do dalszej odsprzedaży w zakresie części nr 1 i 2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 1A, 1B i 1C do SIWZ. 3. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, które zostało opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz w Rozdziale XIX SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15980000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby: Wykonawca prowadził wewnętrzną kontrolę jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji z uwzględnieniem zasad systemu GMP/GHP/HACCP - zgodnie z art. 59 i art. 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541); W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Zamawiający żąda oświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji z uwzględnieniem zasad systemu GMP/GHP/HACCP – zgodnie z art. 59 i art. 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany: a) Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; b) formularz ofertowo - cenowo z wykorzystaniem wzoru stanowiącego – załącznik nr 1A do 3C do SIWZ; 3) Upoważnienie (Pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (Pełnomocnictwo) powinno być złożone w formie oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii. Informujemy, że dokumentu wyszczególnione w pkt.1 lit.a) i b) stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu. 2.OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU z wykorzystaniem załącznika nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach