Przetargi.pl
Dostawę papieru ksero dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Instytut Psychiatrii i Neurologii ogłasza przetarg

 • Adres: 02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4582528 , fax. 022 4582731
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Psychiatrii i Neurologii
  ul. Sobieskiego 9 9
  02-957 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4582528, fax. 022 4582731
  REGON: 00028850900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipin.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut naukowo-badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę papieru ksero dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawę papieru ksero dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301976301
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ipin.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach