Przetargi.pl
Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych dla Wydziału Medycznego – pracownia mikrobiologii.

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 35959 Rzeszów, ul. Rejtana
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 721 018 , fax. 178 721 262
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana
  35959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 721 018, fax. 178 721 262
  REGON: 69156004000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych dla Wydziału Medycznego – pracownia mikrobiologii.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych dla Wydziału Medycznego – pracownia mikrobiologii.- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia umieszczonym w załączniku nr 1.1 –formularz cenowy Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania (części): Zadanie1: Dostawa mikrobiologicznych odczynników. Zadanie 2: Dostawa podstawowego sprzętu i materiałów zużywalnych Zadanie 3: Dostawa materiałów i odczynników dla parazytologii
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach