Przetargi.pl
Dostawa żywności – produkty mleczarskie

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotnicze Hufce Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 63300 Pleszew, Al. Wojska Polskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 420 602 , fax. 627 420 602
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotnicze Hufce Pracy
  Al. Wojska Polskiego 21
  63300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. 627 420 602, fax. 627 420 602
  REGON: 25101239400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckiw-pleszew.ohp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa podległa MRPiPS

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności – produkty mleczarskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Postępowanie obejmuje dostawę (wielkości szacunkowe): LP. NAZWA TOWARU J.M. ILOŚĆ 1 Jogurt Jogobela poj 150g szt. 200 2 Krążek Hochland 200g szt. 900 3 Masełko Ekstra 15 g szt. 2500 4 Mleko folia poj 1 l litr 700 5 Ser Hochland bloczki 100 g szt. 900 6 Ser smażony Kowalew 40% waga 200g kg 100 7 Ser topiony 40% 100g kg 100 8 Ser topiony kiełbaski 100g kg 150 9 Ser żółty salami pełnotłusty zaw tł min 26% kg 1000 10 Serek kanapkowy 125 g szt. 1100 11 Śmietana 18% kubek 250 ml litr 100 12 Twaróg półtłusty kg 250 13 Ser hochland plastry opa.150g szt. 850 14 śmietana 30% poj.250 ml litr 20 15 twaróg półtłusty śmietankowy 250g kg 40 16 Twarożek ziarnisty 200g szt. 1100 3.2. Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia: 3.2.1. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie wg. zapotrzebowania Zamawiającego. Dostawy asortymentu odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1100. 3.2.2. Zamawiający przekaże faksem lub telefonicznie Wykonawcy wykaz produktów wraz z terminem i godzinami dostawy. 3.2.3. Dostawy winny być realizowane przy użyciu środków transportowych przeznaczonych do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.2.4. Odbioru towaru w siedzibie Zamawiający zgodnie z jego upoważnieniem dokona wyznaczony przez Zamawiającego pracownik. 3.2.5. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający zapewni odbiór towaru w siedzibie Zamawiającego. 3.2.6. Za dostarczoną żywność (w tym ubezpieczenie, stan jakościowy) odpowiada Wykonawca do czasu odbioru zrealizowanego zamówienia przez Zamawiającego. 3.2.7. Dostarczany towar winien być świeży z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu, wysokiej jakości t.j. I-go gatunku bez wad fizycznych i jakościowych i odpowiadać Polskim Normom. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości bądź niedostarczenia zamówionego towaru a także niedokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę. 3.2.8. W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem zawartym w SIWZ, Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów a Wykonawca poniesie koszty zgodnie z zapisem pkt. 3.2.7. 3.2.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do umowy w zakresie zmniejszania ilości dostaw w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości dostaw przewidzianych w umowie. 3.2.10. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji. 3.2.11. W przypadku produktów równoważnych - Wykonawca dostarczy do Zamawiającego (na pisemne wezwanie Zamawiającego) próbkę reprezentacyjną, w celu porównania zgodności opisu przedmiotu zamówienia z oferowanymi przez Wykonawcę produktami. Do każdej próbki należy dołączyć etykietę. Komisja dokonując oceny próbek weźmie pod uwagę cechy charakterystyczne danego produktu zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Z przeprowadzonej oceny komisja sporządzi notatki zawierające opis oferowanego produktu wraz ze zdjęciem asortymentu 3.2.12. Każdy artykuł żywnościowy, będący przedmiotem zamówienia publicznego musi posiadać fabryczne jednostkowe opakowanie. 3.2.13. Wykonawca zapewnia, że dostarczane artykuły żywnościowe będą należytej jakości oraz że będą dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego artykułu spożywczego. 3.2.14. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przedmiotu zamówienia publicznego, w domyśle, wskazaniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych i zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia publicznego, tj. produktów innych producentów niż wymienione w SIWZ z zastrzeżeniem, by ich minimalne parametry jakościowe były co najmniej takie same jak parametry i cechy produktów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia publicznego. W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Na potwierdzenie spełniania wymagań, Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego specyfikację produktu równoważnego oferowanego przez Wykonawcę, która ma zawierać wyszczególnione cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu z asortymentem opisanym przez Zamawiającego (skład, wagę, gramaturę itp.). 3.2.15. UWAGA: Jeżeli zaoferowane artykuły będą posiadały parametry gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia publicznego , Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Ciężar udowodnienia, że zaoferowane przez Wykonawcę artykuły odpowiadają wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy. 3.3. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o podwykonawcach, oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach