Przetargi.pl
Dostawa znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: Zadanie nr 1 Dostawę tradycyjnych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zadanie nr 2 Dostawę oznakowania aktywnego. Zadanie nr 3 Dostawę gniazd do montażu infrastruktury miejskiej oraz odkształcalnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Miasto Rybnik - Rybnickie Służby Komunalne ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 41 B
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 4329540 , fax. 0-32 4329550
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik - Rybnickie Służby Komunalne
  ul. Jankowicka 41 B 41 B
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 0-32 4329540, fax. 0-32 4329550
  REGON: 27150554300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rsk.rsi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: Zadanie nr 1 Dostawę tradycyjnych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zadanie nr 2 Dostawę oznakowania aktywnego. Zadanie nr 3 Dostawę gniazd do montażu infrastruktury miejskiej oraz odkształcalnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania: Zadanie nr 1 Dostawa tradycyjnych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zadanie nr 2 Dostawa oznakowania aktywnego. Zadanie nr 3 Dostawa gniazd do montażu infrastruktury miejskiej oraz odkształcalnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ dostępnej na stronie Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349922009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rsk.rsi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach