Przetargi.pl
Dostawa zestawu do preparatywnej chromatografii FLASH z detekcją UV/Vis dla Katedry Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: DZP/CM/242/3-72/ZP/13

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ogłasza przetarg

 • Adres: 31-008 Kraków, ul. Św. Anny 12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 433 27 29 , fax. 12 433 27 29
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  ul. Św. Anny 12 12
  31-008 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 433 27 29, fax. 12 433 27 29
  REGON: 00000127000040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cm-uj.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawu do preparatywnej chromatografii FLASH z detekcją UV/Vis dla Katedry Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: DZP/CM/242/3-72/ZP/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do preparatywnej chromatografii FLASH z detekcją UV/Vis dla Katedry Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych UJ CM w Krakowie. Parametry techniczne oraz warunki wymagane i punktowane przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do SIWZ. Oferowany zestaw musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzić z produkcji z 2013 r., musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 935 z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Dostawę wraz z transportem do Katedry Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych UJ CM, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków. 2. Instalację i uruchomienie. 3. Przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia (w wymiarze 8 godzin dziennie) w zakresie obsługi zestawu dla 4 osób, w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. 4. Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim (w wersji papierowej i elektrycznej). 5. Udzielenie minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, licząc od daty protokołu przekazania do eksploatacji. 6. Wykonanie w okresie gwarancji minimum 1 przeglądu gwarancyjnego w każdym roku gwarancji. 7. Autoryzowany serwis w czasie trwania okresu gwarancji. 8. Świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji: a) czas reakcji serwisu na zgłoszoną wadę do 48 godzin liczonych od momentu wysłania faksu lub e-maila z informacją o wadzie. b) czas naprawy do 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia wady. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy w tym terminie, wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt, na czas naprawy zastępczego urządzenia lub jego elementu o parametrach nie gorszych niż urządzenie/element naprawiany
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384322004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.cm-uj.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach