Przetargi.pl
dostawa zastawek biologicznych, łat naczyniowych, pierścieni do annuloplastyki mitralnej, pierścieni sztywnych do plastyki trójdzielnej

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów ogłasza przetarg

 • Adres: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6393452, 6393453, 6393458 , fax. 042 6393452
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
  ul. Żeromskiego 113 113
  90-549 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6393452, 6393453, 6393458, fax. 042 6393452
  REGON: 47120816400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.umed.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa zastawek biologicznych, łat naczyniowych, pierścieni do annuloplastyki mitralnej, pierścieni sztywnych do plastyki trójdzielnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) dostawa zastawek biologicznych, łat naczyniowych, pierścieni do annuloplastyki mitralnej, pierścieni sztywnych do plastyki trójdzielnej - 4 pakiety, spełniających opis i parametry graniczne oraz zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 2) utworzenie w siedzibie Zamawiającego BANKU dla Pakietu nr 4, zgodnie z asortymentem określonym w załączniku nr 2 do SIWZ, na warunkach określonych we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.usk.umed.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach