Przetargi.pl
Dostawa z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2015 roku

Gmina Latowicz ogłasza przetarg

 • Adres: 05-334 Latowicz, ul. Rynek 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7521080 w. 15 , fax. 025 7521080 w. 29
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Latowicz
  ul. Rynek 6 6
  05-334 Latowicz, woj. mazowieckie
  tel. 025 7521080 w. 15, fax. 025 7521080 w. 29
  REGON: 71158273000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.republika.pl/regionlatowicki
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2015 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy z rozładunkiem w miejsca wskazane przez zamawiającego na terenie gminy Latowicz następujących materiałów: A. Zamówienie podstawowe: Kruszywo naturalne łamane do remontów dróg spełniające normę PN - EN 13043:2004, PN - EN 13242:2004 Frakcja 0-32 mm - 2500 ton. Frakcja 16-32 mm - 200 ton. Frakcja 8-16 mm - 300 ton. B. Prawo opcji: Opcja obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem kruszyw - w ilości do 40% zakresu rzeczowego zamówienia podstawowego. Realizacja opcji będzie następowała wyłącznie w przypadku złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli o realizacji opcjonalnej części zamówienia. Uruchomienie prawa opcji nastąpi po wyczerpaniu ilości zamówienia podstawowego. Zakończenie opcji nastąpi z dniem zakończenia terminu umowy tj. do dnia 31.12.2015 r. lub zrealizowania zakresu rzeczowego opcji. Ceny jednostkowe w opcji będą takie same jak ceny jednostkowe dostaw i zakupu w zamówieniu podstawowym, zgodnie z formularzem cenowym. Uwaga: Zamawiający zastrzega w ramach zamawianej łącznej ilości kruszywa możliwość zamówienia większej ilości jednego kruszywa i jednocześnie mniejszej ilości innego kruszywa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości kontroli wagi dostarczanego materiału. Zamawiający wymaga przy każdej dostawie załączenia zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom tj. normie PN - EN 13043:2004, PN - EN 13242:2004 Transport będzie odbywał się samochodami ciężarowymi samowyładowczymi z zsypem tylnym o masie ładunku około 30 ton. Ze względu na trudności manewrowe na niektórych odcinkach dróg Wykonawca musi być przygotowany do dostaw samochodami samowyładowczymi dwu lub trzy osiowymi o ładowności do 15 ton. Wykonawca musi być przygotowany do możliwości realizacji jednorazowych minimalnych dostaw w ilości ok. 400 t w ciągu 8 godzin. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego dostaw o 30%. Kruszywo to będzie wykorzystane na remonty istniejących nawierzchni tłuczniowych oraz na wykonanie remontów dróg o istniejącej nawierzchni żwirowej. Wymagany kolor materiału: szary. Ze względu na ww. zastosowanie zamawiający nie dopuszcza materiału o zabarwieniu, białym, różowym czy pomarańczowym posiadającym znaczne domieszki tlenku żelaza i magnezu. W kruszywie o frakcji 0-32 pożądana zawartość frakcji pylastej o uziarnieniu do 0,075 mm 4-6%. Rozładunek będzie polegał na rozścieleniu materiału z samochodu samowyładowczego z zsypem tylnym w sposób wskazany przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142123003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.latowicz.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach