Przetargi.pl
Dostawa wytwornic wody lodowej obejmująca ich rozmieszczenie i instalację

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu ogłasza przetarg

 • Adres: 78-600 Wałcz, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 67 258 44 61 , fax. 67 258 44 61 wew. 448
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
  Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99
  78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 67 258 44 61, fax. 67 258 44 61 wew. 448
  REGON: 14273335600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.walcz.cos.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instutucja gospodarki budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wytwornic wody lodowej obejmująca ich rozmieszczenie i instalację
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, obejmująca rozmieszczenie i instalację, dwóch nowych (nie używanych) wytwornic wody lodowej dla potrzeb schładzania pomieszczeń zamawiającego (w budynku Lider i Sydney), o poniższych cechach: 1) moc chłodnicza: min. 141 kW; 2) rodzaj skraplacza: mikrokanałowy; 3) konstrukcja: konstrukcja skręcana z blachy ocynkowanej, obudowa z blachy aluminiowo magnezowej; 4) rodzaj i ilość sprężarek: Scroll, - 4 szt.; 5) układ chłodniczy z płynną regulacją wydajności; 6) moduł hydrauliczny: moduł hydrauliczny z naczyniem wzbiorczym i zestawem pompowym min. 4 bar; 7) rodzaj parownika: wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej; 8) sterowanie: szafa zasilająca sterująca ze sterownikiem i wyświetlaczem mikroprocesorowym parametrów pracy z menu w języku polskim; 9) zastosowanie układu antykondensacji w szafach sterowniczych; 10) agregaty muszą być wyposażone w interfejs umożliwiający ich diagnozowanie za pomocą łącza internetowego; 11) izolowane orurowanie wewnętrzne; 12) czynnik chłodniczy ekologiczny o potencjale tworzenia efektu cieplarnianego niższym niż 1800; 13) orurowanie wykonane z PVC PN10. Wykonanie przedmiotu zamówienia dla budynku Lider obejmuje: 1) demontaż starej wytwornicy wody lodowej EMICON wraz z usługą dźwigową, i jej utylizacja, wykonanie prac porządkowych, przygotowanie pod montaż nowego agregatu z osprzętem, demontaż rurociągów w obrębie istniejącego agregatu; 2) dostawa i posadowienie nowego agregatu na istniejącej podstawie o wym. 2200mm x 1100mm; 3) podłączenie rurociągów zasilania i powrotu do wytwornicy wody lodowej 4) podłączenie zasilania elektrycznego; 5) rozruch wytwornicy wody lodowej; 6) opracowanie instrukcji obsługi oraz dokumentów odbiorowych; 7) przeprowadzenie szkolenia z obsługi agregatu. Wykonanie przedmiotu zamówienia dla budynku Sydney obejmuje: 1) wykonanie podestu o podstawie 2200 mmx1100mm; 2) dostawa i posadowienie agregatu wody lodowej; 3) wykonanie instalacji przyłączeniowej zasilania i powrotu; 4) podłączenie rurociągów do wytwornicy wody lodowej; 5) wykonanie i podłączenie zasilania elektrycznego; 6) rozruch agregatu; 7) opracowanie instrukcji obsługi oraz dokumentów odbiorowych; 8) przeprowadzenie szkolenia z obsługą. Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie dokumentacji powykonawczej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż, podłaczenie i szkolenie zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji urzadzeń. Wykonawca musi zapewnić wszystkie niezbędne elementy do podłączenia urządzeń. Urządzenia i materiały muszą być nowe, wyprodukowane w roku montażu, mają posiadać właściwe atesty i certyfikaty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42500000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach