Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych w tym wysoko specjalistycznych materiałów szewnych na potrzeby Klinicznego Centrum Operacji Robotycznych SPSK-2.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 661 086 , fax. 914 661 113
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
  Al. Powstańców Wielkopolskich 72
  70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 661 086, fax. 914 661 113
  REGON: 28890000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spsk2-szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych w tym wysoko specjalistycznych materiałów szewnych na potrzeby Klinicznego Centrum Operacji Robotycznych SPSK-2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry zawiera formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 2 do formularza oferty. 2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wyroby były zarejestrowane jako jako wyroby medyczne i zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.175 t.j. z dnia 2019.01.30) 3. Ilości wyrobów podane w załączniku nr 2 stanowią wielkość maksymalną i zostały podane w celu umożliwienia przygotowania ofert przez Wykonawców. Zamawiający ma prawo do zrealizowania mniejszej ilości wyrobów z tym, że nie mniej niż 60% wartości zadania. 4. Zamawiający wymaga, by dostarczane wyroby posiadały okres przydatności zgodnie z informacją określoną we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do formularza oferty (FO) należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa; pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, a z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, b) wstępne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1a do FO (uwaga: w przypadku oferty wspólnej, każdy z wykonawców składa je oddzielnie); c) wstępne oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1b do FO; d) wypełniony przez wykonawcę formularz cen jednostkowych (FCJ);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach