Przetargi.pl
Dostawa wyrobów jednorazowego użytku

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 81-394 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 660 88 11 , fax. (058) 660 88 12
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Żwirki i Wigury 14
  81-394 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. (058) 660 88 11, fax. (058) 660 88 12
  REGON: 19050215100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów jednorazowego użytku, których szczegółowy opis, asortyment, szacunkowe ilości oraz wymagania określone zostały w Załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Niepełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w pakietach wskazanych w Załączniku nr 5 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty w danym niespełniającym wymagań Pakiecie. 3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment spełniał wymagania dotyczące wyrobów medycznych zawarte w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 186) oraz w wydanych na podstawie tejże ustawy, aktach wykonawczych. 4. Dostawa wyrobów jednorazowych będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Maksymalny termin dostawy: 3 dni robocze (z wyłączeniem sobót) od daty złożenia zamówienia składanego faksem, telefonicznie lub drogą e-mail przez Zamawiającego. Jeżeli dostawa wypada w dni wolne od pracy lub sobotę dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 5. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt i ryzyko. 6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosował prawo opcji o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Oznacza to, iż podane w Załączniku nr 5 do SIWZ ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 80% ilości produktów określonych w pakiecie. Pozostałe 20 % ilości produktów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia potrzeby zwiększenia ilości zamówienia. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze Pakiety określone w Załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden, kilka lub wszystkie Pakiety. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej. 9. Opakowanie zbiorcze dostarczonego produktu musi być oznakowane w sposób identyfikujący produkt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach