Przetargi.pl
Dostawa wyrobów gumowych i metalowo – gumowych do wagonów metra,

Metro Warszawskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48226554000 , fax. +48226433997
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
  ul. Wilczy Dół 5
  02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48226554000, fax. +48226433997
  REGON: 015314592
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów gumowych i metalowo – gumowych do wagonów metra,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest dostawa wyrobów gumowych i metalowo – gumowych do wagonów metra, spełniających normy PN-K-02511:2000 Tabor Kolejowy oraz PN-66/C-94126, w podziale na 4 zadania: zadanie nr 1 – dostawa wyrobów gumowych i gumowo – metalowych w części mechanicznej, zadanie nr 2 – dostawa wyrobów gumowych części pneumatycznych, zadanie nr 3 – dostawa uszczelek okien, drzwi i pudła wagonu, zadanie nr 4 – dostawa osłon na skrzynie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34631000-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przed złożeniem oferty wniesie wadium na okres związania ofertą w wysokości: Zadanie nr 1 – 3.700,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące siedemset zł 00/100), Zadanie nr 2 – 400,00 zł (słownie: czterysta zł 00/100), Zadanie nr 3 – 6.300,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100), Zadanie nr 4 – 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt zł 00/100). 2. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie wnosi wadium w wysokości będącej sumą wysokości wadium dla wszystkich zadań, na które składa ofertę. 3. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu znajdzie się na koncie Metra Warszawskiego Sp. z o.o., Bank Pekao S.A. nr 61 1240 6003 1111 0000 4947 4518. 4. Wadium może też być wnoszone w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 359). 5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale przed złożeniem oferty oraz przed upływem terminu składania ofert, w siedzibie Metra Warszawskiego Sp. z o.o., bud. 3A w pok. 310 w Dziale Finansowym. Godziny przyjęć wadium w Dziale Finansowym: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. 6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż wpłata gotówki na konto Metra Warszawskiego Sp. z o.o., Wykonawca składa wraz z ofertą kserokopię poręczeń lub gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, oraz poręczeń udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 7. W przypadku składania wadium w formie gwarancji powinna ona być co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach