Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia gastronomicznego w ramach operacji pt. Przystań Karp we wsi Pokój realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze

Gmina Pokój ogłasza przetarg

 • Adres: 46-034 Pokój, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 693 085 , fax. 077 4693085 w. 22
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pokój
  ul. Sienkiewicza 8
  46-034 Pokój, woj. opolskie
  tel. 774 693 085, fax. 077 4693085 w. 22
  REGON: 53141274000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminapokoj.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia gastronomicznego w ramach operacji pt. Przystań Karp we wsi Pokój realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie zadania pn.„Dostawa wyposażenia gastronomicznego w ramach operacji pt. Przystań Karp we wsi Pokój realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze i obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia gastronomicznego. Patelnia uchylna nierdzewna na stelażu, Okap przyścienny skośny z montażem, Zmywarka uniwersalna (z montażem Kuchnia elektryczna z piekarnikiem (z montażem),Stół ze zlewem 2-kom., drzwi skrzydłowe ,Zaparzacz,Warnik do wody,Termos z pompką,Szafa chłodnicza biała,Dzbanek szklany,Łyżeczka mała, Widelec stołowy, Łyżka stołowa,Nóż stołowy,Talerz głęboki,Talerz płytki,Talerz deserowy,Wanna cedzakowa,Chochla, Garnek wysoki z pokrywką,Garnek wysoki,Garnek wysoki,Garnek średni,Patelnia aluminiowa głęboka, Patelnia aluminiowa głęboka, Patelnia płytka, Patelnia płytka, Patelnia płytka,nożyk kucharski do krojenia, nożyki do obierania, nóż kuchenny,nóż kuchenny, nóż do filetowania,misa z zawiniętym rantem, misa z zawiniętym rantem,misa z zawiniętym rantem,deska do krojenia,Grill elektryczny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39720000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa się bez wezwania Zamawiającego;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach